پایگاه جوان انقلابی JavanEnghelabi.Ir
 • صفحه نخست
 • سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | Tuesday 25 April 2017
  پایگاه جوان انقلابی JavanEnghelabi.Ir
  کـد خـبر : 400 نویسنــده : ۲۷ تیر ۱۳۹۳ ۰۸:۰۰ ۷۶ نظـــــر
  بازدیـد از صفحــه اولنسخـه چاپیارسال به دوستـان ذخـیره  

  آیا احمدی‌نژاد دستور رهبری را در ماجرای مشایی اجرا نکرد؟

  مقدمه به نگارش مدیر سایت : انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و نتیجه ای که در آن حاصل شد ذهن بسیاری از تحلیل گران منصف و دلسوز انقلابی را به چرایی این اتفاق وادار کرده است. از طرفی بسیاری از اصولگرایان و اصلاح طلبان و شبکه های ماهواره ای این شکست را به خاطر محمود احمدی نژاد و دولت وی و بخصوص اطرافیان وی دانسته اند ؛ تا آنجا که حسین شریعتمداری مدیر مسئول محترم کیهان در شماره دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۲ خود عامل این پیروزی دکتر روحانی را حلقه انحرافی نفوذی در دولت می داند و می گوید : شرایط ناهنجار اقتصادی کشور و مخصوصا گرانی‌های لگام‌گسیخته و افزایش جهشی قیمت‌ها، همراه با سیاه‌نمایی‌های گسترده علیه دولت کنونی و نادیده گرفتن خدمات برجسته و بعضا کم‌نظیر آن از یکسو و پرداختن دولت به مسائل حاشیه‌ای و بی‌توجهی غیرقابل توجیه به مشکلات معیشتی مردم از سوی دیگر نقش فراوانی در جلب آراء به سمت آقای روحانی داشت. از این روی جناب دکتر روحانی قبل از آن که از حمایت کارگزاران و مدعیان اصلاحات تشکر کنند بایستی خود را مدیون حلقه انحرافی نفوذی در دولت بدانند! اما از طرفی حامیان دولت نیز این ادعا را قبول ندارند و شکست اردوگاه اصولگرا و جریان ضد ایت الله هاشمی را در انتخابات و بازگشت قدرت به این اردوگاه را نتیجه توهین ها و سیاه نمایی ها و فشار بیش از حد بر روی دولـت محمــود احمـدی نژاد می داننــد و ماجـرای مهندس رحیــم مـشایی را پاشنه آشیل جریان های سیــاسی دو طرف برای فـشار بر دولــت دهم می دانــند و اساسـا آن را برنامـه اردوگــاه شخـص اکبــر هاشمـی رفسنجــانی بـرای فریــب و بـازی دادن آنان میداند. وبگاه جـوان انقــلابی تلاش دارد تا با رعایت عــدالت و مسـاوات در تعـداد مطالــب منتـشر شـده از دیــدگاه موافـقان و مخــالفان ایشـان ، موضـوعات و حواشـی آقـای اسفنـدیــار رحیم مشــایی را به دور از فـضای سیـاسی و برچسـب زنی مطــرح و قضـاوت را برعــهده شما عزیزان بصــیر قرار دهد. این امر زمانی برای بررسی دقـیق تر افـکار و عــقاید و حـواشی آقـای مشایی برای ما مسجـل میـشود که از طـرفی یکی از سرشناس ترین حـامی این فرد ، محمـود احمـدی نژاد یعنی همان کسی اسـت که مـدال برجسته کـردن ارزش های انـقلاب اسـلامی و بازگرداندن قطار انـقلاب به مسیر اصلی خود را از دستان مـبارک علمــدار انقـلاب دریافـت کــرده است و از طرفی مخالفــان بزرگ و مطرح آن را می تـوان به آیـت الله مصبــاح یزدی (یا به گفتـه چنـد سـال گذشتـه رهبـر انقـلاب ، مطـهری زمان) ، جبهه پایداری و روزنامه کیهان بیــان کرد ؛ جبهه پایداری که روزی احمدی نژاد را عنـایتی از امـام عصـر (عج) و روزی او را بزرگتـرین خطـر پس از صـدر اسلامی میخواننـد ؛ این حضـراتی که روزی در بیـن زمیـن و آسـمان کسی را بهـتر از باقــری لنکـرانی برای ریاسـت دولت یازدهم نمی یابنـد و چند روز بعد می گویـیند اگر روحـانی زودتـر مواضـعش را شفـاف میـکرد ما هم به او رای میـدادیم(!) و به همین راحتی سعیــد جلیلـی را فرامـوش میکننــد. به نظر میرسد این حضرات بیش از انکـه بر اصـول انقـلاب اسـلامی “پایــداری” کننـد بر جهت وزش باد سیاسی و منافع گروهی شان پافشـاری کنند. پر واضح است که قـضاوت آنان در برخـورد با مشـایی نیز همیـن گونـه باشد و برای انسـان های صـاحب خــرد بعــید است کـه با وجـود چنین پیشینــه ای بـاز هم با طنـاب این آقایـان در چـاه سیـاسیت رونـد. از شما خوانندگان عزیز دعوت میکنیم با ارسال مطالب موافق و مخالف خود و همچنین با بیان نظرات خود به شفــافیت این موضـوع کمک کنید.

  پایـگاه جـوان انقــلابی :   مدتی از انتخابـات ریاست جمهـوری دهـم و شـروع اقدامـات آشوبگـرانه فتنـه گران نگذشتـه بود که خبر معاونت اولی آقای مهنـدس اسفنـدیار رحیم مشـایی خیلی زود و با حمایت و تولیـد خبـری اصـلاح طلبان و فتنه گـران داخلی و رسانه های مزدور خـارجی – به منظـور رفـع توجـه وحساسیـت مردم و خـواص به شـرارت های آنان در ضدیت با حاکمیت نـظام اسلامی –  به جنجـالی بـزرگ در بین سیاسیـون تبدیل شد. عـده ای با توجه به اطـلاعات غلط شـان نسبـت به سخنـان مهنـدس رحیم مشایی درباره مـردم اسرائیـل و باور این تفکـر که مشایی شخصی منحرف و به دور از تفکرات اصیل اسلامی است ، خواستار برکنـاری سریع وی از پست حسـاس معاونت اولی ریاست جمهـوری شدند. البته پخـش گستـرده خبرهای مبهم و بعضا دروغ از مهنـدس مشایی در زمینه حضور ایشان در جلسه ای در ترکـیه که با رقـص همراه بوده است و همچنین ماجراهای حمل قـرآن با نـواختن دف ، مسـاله حجاب و اجبـاری نبودن آن ، مساله شرب خمر و عـدم حرمت آن و همچنین ماجرای مسـاله ادغـام سـازمان حـج و زیارت با میراث فرهنـگی و گردشگـری را می تـوان از علل و دلایـل پافشاری برخی از رجال سیـاسی و صاحبان قدرت و رسانه برای برکناری سریع مهنـدس مشـایی از این سمـت عنـوان کـرد.

     دربـاره ماجـرای نامه نگاری خصـوصی رهبر معظم انقـلاب اسلامی حرف های بسیـاری وجـود دارد که به دلیل عدم تایید آن در مراجـع رسمی از ذکر آن خودداری می کنیـم. ولی بیان چند نکتـه را ضروری می دانـم :

  ـjavanenghelabi - ahmadinejad mashaeei 2ـ

  ۱-      نـامه ای که به از طـرف مقـام معظـم رهبری بـرای دکتر احمـدی نژاد ارسال می شـود را به هیچ عنوان نمی تـوان جز احـکام حکـومتی به حسـاب آورد ؛ چـرا که :

  اولا : این نامـه بصورت رسمـی از و از طـریق دفتـر معظـم له منتشر نشـده است. به طور مثال در احکام حکومتی صـادره از جـانب رهبری در سال ۱۳۸۴ خطاب به آیـت الله جنتی – دربـاره تاییـد صلاحیت دوتن از کاندیداهای ریاست جمهـوری نهـم – و همچنین حکـم ابقـای آقـای مصلحی در وزارت اطلاعـات در سال ۱۳۹۰ ، این دو حکم بصورت رسمی از جـانب دفتـر معظـم له منتشر گشـت درحالی که نامه رهبری عزیـز به رئیس جمهور درباره آقای مشایی بصـورت رسمی انتشار پیدا نکـرده بود و انتشـار آن پس از چند روز از طریق کـانال های خاص سیـاسی و بعضا مغـرض و و زخـم خورده از دولـت عدالت محور نهـم به دست روزنامه کیهـان رسید و منتشر شد!!

  دومـا : این نامه برخـلاف احکام یاد شـده با آیـت الله جنتی و حجـت الاسلام مصلحی بدون سربرگ و بصـورت دستی ونه تایـپ شده بود. به طور حتـم و یقیـن اگر بنـا باشد حـکم حکومتی در موضـوع حسـاس و مهم معاونت اولی ریاسـت جمهـوری در سطـح رهبـری و رئیـس جمهـور صـادر شـود باید بصورت رسمی و علنی و با حفظ ظـواهر قانـونی انجـام گیـرد ، اما مطمئنـا رهبر حکیـم و دلسـوز انقـلاب اسـلامی روحی فــداه تدبیـری دیگـر در این موضوع با ریاسـت جمهـوری اندیشیـده اند که عده ای پرمدعـا و به قول معروف فضـول و کاسه داغ تـر از آش(!!) ، خود را از تدابیر رهبری بالاتر پنداشتـه و عملا درصدد برهم زدن وحدت ملت ایـران – آن هم در اوج  زمان فتنـه و نمـاز جمعـه معروف آیت الله هـاشمی رفسنجـانی در ۲۶ تیـر ۱۳۸۸ – برآمدند.

  ـــــjavanenghelabi - etelaat 2

  ــ

  ۲-    همـان گونـه که بیـان شد ، درباره ماجرای نامه نگاری خصوصی رهبر معظـم انقلاب اسلامی با ریاست محترم جمهـوری ، حـرف های بسیاری وجود دارد که به دلیـل عدم تاییـد آن در مراجع رسمی از ذکر آن خودداری می کنیم ؛ ولی ذکر روایتی غیـر رسمی از این ماجـرا  – که فقـط مقام رهبـری و ریاسـت جمهـوری از جزئیـات آن آگاه هستند –  و با توجه به شناختی که ما از روحیات ولایتمدارانه و انقلابی دکتر احمدی نژاد داریم و با توجه به سخنان حضرت امام خامنه ای که پس از این واقعه ایراد شدو  بنظر به واقعیت نیـز نزدیـک تر می آیـد بسنده می کنیـم : طبق برخی اخبار غیـرتایید شده ، پس از دریافت نامه خصوصی حضرت امام خامنه ای به رئیـس جمهور ، دکتر احمـدی نژاد ضـمن ارتبـاط با رهبری معظم ، ضمن اعلام پذیرش و اطاعت اوامر رهبری با دل و جان ، از ایشان فرصتی برای انجام این دستور طلب می کند و دلیل خود را عدم آگاهی رسانه های خـارجی و داخلی و مردم از ایـن دستـور مخفی و احتمـالا بروز ایجـاد شائیه عدم ثبـات مدیریـت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بیان می کند و قـول میدهـد در اولیـن فرصت جامه عمل به این فرمایش مبارک رهبری بپوشاند که این پیشنهاد با موافقت رهبری نیز مواجه می شود.

  قابل ذکر است مقام معظم رهبری در دیدار خود با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفرشان به این استان در سال ۸۹ فرمودند : در دولت نهم و دهم -از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف‌نظر وجود دارد – البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود؛

  ـjavanenghelabi - ahmadinejad 269

  ـ

  ـ

  ۳-      در این نامـه رهبـر دلسـوز و حکیـم و آگـاه انقلاب  اسلامی دلیل درخواسـت ملـغی کـردن  و اعلام  کـان لم یکـن حکم معاونت اولی مهنـدس رحیـم مشـایی را به خاطـر انحـرافات فکـری یا بی تجربـگی و عـدم توانـایی پذیرش و مدیریـت این پسـت و یا بر خلاف  مصلحت نظام مقـدس اسـلامی ندانسته اند ؛  بلکه آن را بر خلاف مصلحت رئیس جمهور  و دولت و موجـب اختلاف و سرخـوردگی میان علاقمندان به دکتر احمـدی نژاد دانسته اند.

           متن نامـه رهبـر معظم انقـلاب اسـلامی به دکتر احمدی نـژاد بدین شـرح است :

  ـــ

  javanenghelabi - khamenei-dastkhat-name

  ـ

  بسمه تعالی

  جنـاب آقای  دکتـر احمدی نژاد ،  ریاسـت محتـرم جمهـوری اسـلامی ایران

  با سـلام و تحیـت

     انتصاب جناب آقای اسفندیـار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است.

    لازم اسـت انتصـاب مـزبور ملـغی  و کـان لم یکـن اعـلام گـردد.

   سیّـد علی خامنـه‌ای     ۲۷/۴/۸۸

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۴-    پس از انتشار متن نامه خصـوصی رهبر معظـم انقـلاب اسلامی به رئیس جمهور ، دکتر احمـدی نژاد ضمن ارسـال نامـه ای خدمت معظـم له ، تبعبت خوشی را از فرمـایش ایشـان اعلام می دارد  :بسمـه تعالی

  محضـر حضـرت آیـت الله خامنـه ای دام ظله العـالی / رهبر معظـم انقـلاب اسلامی

  سـلام علیـکم / ضمـن ارسـال رونوشـت نامه کناره گیـری مـورخه ۲/۵/۸۸ جناب آقای مهنـدس اسفندیار رحیم مشـایی از معاونـت اولی* ، به استحضار می رسـاند که مرقومه مورخه ۲۷/۴/۸۸ حضرتعالی به استنـاد اصل ۵۷ قانـون اسـاسی** اجـرا شـد / ایام عـزت مستـدام / محمـود احمـدی نژاد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  * – بسمـه تعالی

  بـرادر ارجمنـد جنـاب آقـای دکتر احمـدی نژاد ؛ ریاست محتـرم جمهوری اسلامی ایران

  با سلام و دعـای توفیـق / در پی صـدور نامـه مقـام عظمـای ولایـت که امشب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد کنـاره گیری خود از مسئـولیت معـاون اول رئیـس جمهـوری را به استحضار می رساند. پیشتر نیـز که ملاحظـه فشـارها به آنجناب – که به ویژه با تـوجه به مسئولیت های سنگین اداره کشور- بر حقیر بسیار دشوار بود ، درخواست واگـذاری این مسئولیـت را از حضرتعالی داشتـم. در هر حال با قلبی مالامال از عشق به ایـران عـزیز و نـظام جمهـوری اسلامی ، ضمن آرزوی پیـروزی های بیشتر و بزرگتـر برای ملت شریف ایران، خود را همواره سرباز دولت مردمی، عـدالت جو و مهرورز جنـابعالی و نظام ولایی دانسته و در مسیر اسـلام و انقـلاب از هیچ تلاش و خدمتی دریـغ نخواهم کرد.                      با احتـرام فراوان / اسفندیـار رحیـم مشایی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ** – اصل پنجاه و هفتـم (۵۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : قوای حاکم در جمهور اسلامی ایـران عبارتند از : قـوه مقننـه ، قـوه مجـریه و قـوه قضاییه که زیـر نظـر ولایـت مطلقه امـر و امـامت امت بر طبق اصول آینـده این قـانون اعـمال می‌گـردند. ایـن قوا مستقـل از یکدیگرنـد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  متن نامه موافقـت دکتر احمـدی نژاد با استعفای مهندس رحیـم مشـایی :

   بسم الله الرحمـن الرحیـم

  برادر ارجمنـد جنـاب آقـای مهنـدس رحیم مشایی

  با تقدیر فراوان از بزرگواری و پذیرش مسئولیت معاونـت اولی که علی رغم میـل شخصی جنابعالی و با اصـرار اینجـانب انجام شد مجـدداً تأکید می نمـایم که شما را انسانی خود ساخته ، مؤمن و دلباختـه حضرت ولی عصـر(عج) و با تعهـدی عمیـق و آگاهـانه به خـط نورانی ولایت و مبانی جدی اسلامی و خدمتگـزاری توانمند و صدیق به ملت الهی و عزیز ایران می شناسم. طی یک هفته اخیر نیز امیدوار بودم که با رفع برخی تبلیغات منفی فشارها و جوسازیهای بعضی رسانه ها و جریانهای سیاسی ، دولت بتواند از خدمات شما در جایگاه معاون اولی برخوردار بماند. با پذیرش کناره گیری شما از مسئولیت مذکور مطمئن هستم همواره در خدمت ملت و انقلاب اسلامی خواهید بود. از خدای متعالی برای حضرتعالی موفقیت و عزت روزافزون مسألت دارم.

           محمود احمـدی نـژاد – رئیس جمهـوری اسـلامی ایران  ۰۳/۰۵/۸۸

  ـ

  ـ

  ۵-  پس از انتشـار خارج از قاعده نـامه خصوصی رهبـری و رئیس جمهـور توسـط روزنامه کیهـان ، فضـای سیـاسی کشور با حمـایت عجیـب رسانه های فتنه گـر و اصلاح طـلب داخلی و خارجی بشدت ملتهـب شد و جو روانی و فضای سنگین تهمـت و دروغ رسانـه ای علیه دکتر احمـدی نـژاد و مهنـدس مشـایی و دولـت دهم شـکل گرفت. عده ای که در سال های دوران سیـاه دوم خـرداد و قبـل آن علیـه اسلام و تشییع و انقلاب و حضرت امام رحمت الله علیه و رهبری مظلوم انقلاب اسلامی شمشیر دشمنی و عداوت را از رو بستـه  بوده اند ، با دستی در فتنه و اغتشـاش و با دستی دیگر در راستای حمـایت از ولایت فقیـه و فـرمان زمین مانده رهبـری حنجره خویش را پاره کـردند و فریاد “وا اسلاما ” و “وا انقـلابا ” سردادند!!! عـده ای جاهـل و دهـان بیـن و سـست عنصر که عنوان انقلابی گری و ولایتمداری را یدک می کشیدنـد نیـز خواستـه یا ناخواستـه و بـدون بصیرت هم نـوا و همـراه با این گـروه و دستـه بدنام شدنـد ؛ این در حالی بود که در آن زمـان نظام  مقـدس اسلامی در حـال نبرد نفس گیـر با استکبـار جهـانی و مـزدوران سبـزرنگ و جلبکی آنان در داخل کشـور بـود و عـده ای غافـل به دنبال مسائل فرعی سوق داده شدنـد و خواسته یا ناخواستـه وحدت ملت ایران را در آن شـرایط سخت برهم زدنـد.

  در این زمان رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خویش ‌در روز عید مبعث ، ۲۹ / تیـر / ۱۳۸۸ نکاتی را خطاب به نخبگان مبنی بر مراقبت بر گفتن و نگفتن ها بیان کردند :

  به هم زدن امنیت یک ملت بزرگترین گناهى است که ممکن است کسى مرتکب بشود. این را البته آن کسى که مأمور است ، مزدور است ، او که حرف گوش نمیکند ؛ خطاب ما به او نیست ؛ خطاب ما به نخبـگان است. آحـاد ملـت هم هوشیـارند ؛ نخبگان ما هوشیار باشند. نخبگان بداننـد هــر حرفى ، هر اقـدامى ، هر تحلیلى که به آنها کمـک بکند ، این حرکت در مسیـر خلاف ملت است. همــه‏‌ى ما خیلى باید مراقب باشیم؛ خیلى باید مراقب باشیم: مراقب حرف زدن، مراقب موضع‏گیرى کردن، مراقب گفتن‏ها ، مراقب نگفتـن‏ها. یک چیزهائى را باید گفت؛ اگر نگفتیم، به آن وظیفه عمل نکرده‏ایم. یک چیزهائى را باید بر زبان نیاورد، باید نگفت؛ اگر گفتیم، برخلاف وظیفه عمل کرده‏ایم. نخبگان سر جلسه‏ى امتحانند؛ امتحان عظیمى است. در این امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این نیست که ما یک سال عقب بیفتیم ؛ سقوط است. اگر بخواهیم به این معنا دچار نشویم، راهش این است که خرد را، که انسان را به عبودیت دعوت میکند، معیار و ملاک قرار بدهیم ؛ شاخص قرار بدهیم.

  این سخنـان رهبری عزیـز نیز با بی تـوجهی مدعیـان پرمدعـای ولایتمـداری روبرو شـد و آنان کماکان با بهانه دفـاع از ولایت فقیـه ، سخنـان ولی فقیـه ار پشت گوش انداختنـد و بیش از پیش بر کوس اختلاف و نزاع و زدن تهمت نواختنـد ؛ حتی کار به جـایی رسید که حسیـن شریعتمـداری مدیـر مسئول روزنامـه کیهـان در شماره شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۸ – شمـاره ۱۹۴۱۸ با درج تیتر بسیار بزرگ  ” متن دستـور رهبر انقلاب درباره عزل مشایی”  سرمقالـه ای تحت عنوان “چـه کسی او را اداره می کند” ، مهنـدس مشایی را عامل و مهره ی کـودتای مخملی می نامـد و این ماجرا را وارد فضای جدیدی می کند!! قسمتی از متن این مقـاله بدین شرح اسـت :

  ـ

  ـjavanenghelabi - mashaei 2

  ـ

  شاید این برداشت « بدبینانـه » باشد که حضور آقای رحیم مشایی را در کنار رئیس جمهور محترم، بخشی از یـک پـروژه بیرونی تلقی کنیـم ولی متأسفانه برخی از شـواهد و قرائـن موجـود این احتمال را قوت می بخشند و نشان می دهند رحیم مشایی در کنار آقای دکتراحمـدی نـژاد همان نقشی را برعهــده دارد که  که  افراطیون مدعی اصلاحـات و سردمداران آنها به گونه ای دیگر برعهده داشته و دارنـد ، به بیان دیگر می توان حـدس زد رحیم مشایی نیز یکی از مهره های کودتای مخملی است که فقط محل مأموریت او با سایر توطئه گران اخیر متفاوت است و نه «هویت» او! به یقین جناب دکتراحمدی نژاد به خاطر روابط صمیمانه ای که با رحیم مشایی دارد از این برداشت تعجب کرده و ابرو درهم می کشد …. و اما، نشانه های وابستگی مشایی و خطری که از این زاویه نظام و دولت اصولگرا را تهدیـد می کند خیلی بیشتر از یک احتمال سـاده و اندک است و نکته درخور توجه این که رئیس جمهور محترم، آقای دکتراحمدی نژاد اولین قربانی این توطئه خواهـد بود ، اگرچه ایشـان متاسفـانه تاکنون در درک این نکته فاقد هوشمندی لازم بوده اند .آقای احمـدی نژاد باید به این نکته توجه داشتـه باشد که رحیم مشایی به وضـوح از قطعی بودن عزل خـود باخبـر است اما چرا آقای احمدی نژاد را به مانـدن خود ترغیـب و تشویق می کند؟ و ازاین تأخیر چه هدفی دارد؟ نگارنده براین باور است که مشایی و کسانی که او را اداره می کنند قصد دارند، هزینه پذیرش دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب را بالا ببرند! تا به خیال خود مانع از دستورالعمل های مشابه آقا در موارد دیگر شوند! مثلاً چنانچه در پی زد و بند پنهان با آمریکا بودند و رهبرمعظم انقلاب با هشدار و دستورالعمل خویش خواستار پایان دادن به این زد و بند پنهان شدند، تأخیر در اجرای دستور ایشان طبیعی!! جلوه کند!!… این نکتـه و این احتمال مخصوصاً باید برای آقای دکتر احمدی نژاد که در ضدیت با آمریکا جدی و مصمم است، هشداردهنده باشد تا خدای نخواسته از افرادی نظیر مشایی ضربه نخورد و در نتیجه، به نظام ضربه نزند!

  ـ

  ـ

  اما این بار هم دوبـاره نائب حضـرت ولی عصـر عجـل الله تعـالی فرجـه  بود که وارد میدان شدند و به ایـن جنجال و بداخلاقی ها پایان دادند ؛ ایشـان در بیاناتشـان ‌در دیدار شـرکت‌کننـدگان مسابقات‌ قرآن در تاریخ  ۳ / مـرداد / ۱۳۸۸ فرمودند :

  ـ

  من مى‌بینم تو همین قضایاى سه چهـار روز اخیـر باز بعضى‌ها هى میخواهنـد اختلافها و شکافها را بیشتر کنند ؛ نه، نباید اختلاف به وجود بیاید؛ همه با هم برادرند، همه با هم همکارى باید بکنند؛ همه باید براى ساختن کشور به یکدیگر کمک بکنند. به کسى نباید بیهوده تهمت زد ؛ کسى را نباید به خاطر یک امر، از همه‌ى آن چیزهائى که صلاحیت محسوب میشود ، انسان او را نفى بکند. با انصاف باید بود؛ با انصاف باید عمل کرد؛ با انصاف باید حرف زد. خداى متعال در مورد دشمنان میگوید: «و لا یجرمنّکم شنآن قوم على الّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى» ؛ اگـر با کسى دشمنید، این دشمنى موجب نشود که نسبت به او بى‌انصافى کنید، بى‌عدالتى کنید ؛ حتّى نسبت به دشمـن ؛ حالا آن که دشمن هم نیست. بى‌عدالتى‌ها را همه کنـار بگذارنـد ؛ بى‌انصافى‌ها را همه کنار بگذارند؛ همه  در زیر پرچم نظام اسلامى و جمهورى اسلامى جمع بشوند؛ اصولى وجود دارد، به آن اصول همه پابندى خودشان را اعلام بکنند. در کنار هم باشند، اختلاف سلیقه هم باشد. چه اشکال دارد؟ همیشه اختلاف سلیقه بوده. در دورانهاى مختلـف هر جائى که ایـن اختـلاف سلیقه‌ها و اختلاف برداشتها با  هواى نفس انسان مخلوط شد، کار خـراب میشود. هواى نفس را باید خیلى ملاحظه کرد. به خودمان در فریب خوردن از هـواى نفس سـوءظن داشته باشیـم. نگاه کنیم ببینیم کجا نفس است و هوى‌هاى نفسانى ماست؛ کجا نه، واقعاً احساس تکلیف است؛ و در احسـاس تکلیف هم دقت بکنیم که قدم از دایره‌ى تکلیف آنطرف‌تر نباید گذاشت؛ زیاده‌روى نباید کرد. آن وقت لطف خدا با ماست. همچنانى که تا امروز به فضـل الهى ، به حـول و قـوه‌ى الهى، لطف الهى با ملت ایران بوده است؛ بعد از این هم ان‌شاءاللَّه خواهد بود. همه به وظائفشان عمل کنند ؛ سعى کنید. سعى کنید. ما که عرض میکنیم همه به وظائفشان عمل کنند ، این معنایش این نیسـت که حالا ما به همه‌ى وظائفمان، خودمان عمل میکنیم؛ نه، «و ما ابـرّئ نفسى» ؛ باید سعى بکنیم دیگر؛ تلاشمان این باشد؛ تقوا این است. تقوا یعنى تلاش و مراقبت براى انجام وظیفه؛ این معناى تقواست. این تلاش را داشته باشیم، یک وقت هم اگر چنانچه لغزشى پیش آمد، آن وقـت خـداى متعال عفو خـواهد کرد ؛ خداى متعال آن وقت از لغزشهاى ما خواهد گذشت ؛ آن وقتى که ما مراقب باشیم…

  ـ

     پس از این سخنان شفاف و صریـح بود که شریعتمـداری نیز به اشتباهات خویـش پی برد و در مقالـه ای با عنوان “هرچه آن خسرو کنـد شیرین بود ” در شمــاره  ۴ مرداد ۱۳۸۸- شمـاره  ۱۹۴۱۹ ضمـن عذرخــواهی لفظی از

  از رهبری معظم انقلاب ، کماکان بر نسبت دادن اتهامـات خودساخته خود به رئیس جمهور و مهندس مشایی اصرار ورزید. قسمتی از این مقاله بدین شرح است : دیروز وقتی بیانات رهبر معظم انقلاب را در جمع اهالی قرآن شنیدم ، بی آن که خود را عددی بدانم تا در خطاب یا ملامت و عتاب آقا جایی داشته باشم، احساس کردم یادداشت دیروزم با عنوان « چه کسی او را اداره می کند » می تواند در حوزه ملامت مقتدایم باشد ، آنجا که با اشاره به قضایای دو سه روز اخیر فرموده اند : « این موضوع نباید موجب دامن زدن به اختلاف شود ، ضمن آن که نباید به کسی بیهوده تهمت زد و او را به خاطر یک امر ، از همه آن چیزهایی که صلاحیت محسوب می شود، نفی کرد»

  ــ

  ـ

  ـ

  ماجـرای معـاون اولی از زبان اسفندیـار رحیم مشـایی

    در جمع طـلاب استـان فـارس

     شب جمعه جلسه دولت در استان خراسان دولت نهم و دولت دهم هر دو برای تبرک اولین جلسه مرا در کنار مرقد مطهر حضرت ثامن‌الحجج جلسه تشکیل شده من در بیرون جلسه داشتم به یکی دیگر از آقایان که قرار بود یک مسئولیتی بگیرد و به قول خودمان یه‌کم ناز می‌کرد داشتم توجیهش می‌کردم که این کار، کار مهم و خوبی است شما بپذیر. اومدم تو دیدم

  مرا نگاه کردند و خندیدند و تبریک گفتند. گفتم چی شد؟ گفتند آقای احمدی‌نژاد در جلسه اعلام کرد شما معاون اول هستید. البته آقای احمدی‌نژاد پیش‌تر موضوع را به من گفته بودند. من علاقه‌ای اصولاً به سیاست به این معنا شخصاً نداشتم و الآن هم علاقه‌مند نیستم. من به ایشان گفتم من که شما هر کاری بگویی انجام می‌دهم لازم نیست که من معاون اول باشم. اما ایشون اصرار بسیار زیادی داشتند که حتماً من معاون اول باشم. که اگر از ایشان بپرسید خودشان توضیح خواهند داد و این که حالا چرا اصرار دارند به خودشان مربوط است و باید از خودشان بپرسید.  شب جمعه حکم معاونت اول من اعلام شد صبح جمعه که برگشتیم دولت تمام شده بود، هنوز دولت جدید شکل نگرفته بود. دوشنبه هم مبعث بود من هم رفتم مرخصی. چون تو اون دوره که ما مرخصی نرفته بودیم. من دوشنبه برگشتم. تو این فاصله آقای احمدی‌نژاد به من زنگ زدند و گفتند کجایی گفتم هنوز بیرون از تهران هستم. گفت اگر می‌شود زودتر بیا. گفتم چشم. من دوشنبه آمدم و دیگر دوشنبه را استفاده نکردیم و یه راست رفتم خدمت ایشون. ایشون به من ماجرای این نامه را فرمودند و گفتند آقا یک همچین نامه‌ای نوشته. متن نامه‌اش هم این‌طـور است. پرسیـدم خـوب بایـد چه‌کار کنیـم. دکتراحمدی‌نژاد دوشنبه‌ها با آقا دیدار داشتند. آن روز هم دوشنبه بود. گفت من امروز خدمت آقا می‌رسم و با ایشون صحبت می‌کنم. و آن ساعتی که قرار داشتند رفتند و دیدارشان را با آقا انجام دادند و شب مجدداً برگشتم خدمت ایشون. شنبه و یک شنبه من اصلاً از ماجرا اطلاع نداشتم. اصلاً نبودم من شبی که دوباره برگشتم خدمت دکتر احمدی‌نژاد گفتم چی شد؟ گفت من با آقا صحبت کردم آقا گفت این‌ها فشار، البته این بحث‌ها را من نمی‌خواهم بگویم. اصلاً درست نیست و تا شخصیت تراز بالای مملکت هستند من نباید حرفشان را بگویم. ولی کلی‌اش را عرض می‌کنم. آقای احمدی‌نژاد گفتند که (شما تو متن نگاه کنید که چرا این متن نوشته شده) من اصرار کردم که این خوب است و باید اینطور باشد. گفتم خوب نتیجه چی شد؟ گفت : من با آقا صحبت کردم و شما کارت را شروع کن. ما هم به حسب این که این صحبت‌ها شده کارمان را شروع کردیم. البته شروعی هم که نبود چون چیز زیادی اتفاق نیفتاد. چهارشنبه دولت بود و ما رفتیم تو دولت نشستیم بغل دست آقای احمدی‌نژاد دست راست ایشون به عنوان معاون اول. جمعه غروب من بیرون تو ماشین بودم دیدم یکی از دوستان به من زنگ زد و گفت خبر را شنیدی: گفتم : نه! گفت متن نامه مقام معظم رهبری منتشر شده. اون از نامه خبر نداشت ولی من خبر داشتم. یه چیزی هم بگویم تو این فاصله آقای احمدی‌نژاد که رفته بودند خدمت آقا به آقا گفتم که این نامه خبرش را بعضی‌ها بیرون می‌دهند. و دنبال کار سیاسی هستند. آقا فرمودند : نه. بعد ایشون نامه را به من نشان داد. نامه یک چیزی کوچکتر از این (اشاره به یک کاغذ ۷، ۸ سانتی متری) اینقدر نامه بود. در یک پاکت دست‌ساز. انگار خود آقا پاکت را درست کرده بودند. بعد نامه هم داخل آن بود. درش هم چسب خورده بود محرمانه و داده بود دست آقای احمدی‌نژاد. آیا این نامه‌ای بود که آقا به آقای احمدی‌نژاد دادند. آخه بعدش گفتند چرا شما تعلل کردید چرا تأخیر کردید؟ من اصلاً نبودم. بعد هم آقای احمدی‌نژاد با آقا صحبت کردند و آقا گفتند ادامه بده. ما هم به آقای احمدی‌نژاد اعتماد کردیم. الآن هم اگر از آقای احمدی‌نژاد سؤال کنید همین‌ها را می‌گوید این نامه اینجوری دوشنبه که مبعث آقا سخنرانی می‌فرمایند و خیلی‌ها هم خدمت آقا رفتند. برخی از دوستان سه‌شنبه با من تماس گرفتند که فلان حاج آقا نماینده ولی فقیه گفته‌اند آنجا بعضی‌ها از دفتر به ما گفتند یک همچین نامه‌ای صادر شده است. در حالی که این نامه ، نامـه‌ای بود محرمـانه بین آقا و احمـدی‌نژاد و اولین بار هم نبود که از این نامـه‌ها داده می‌شد. آقا هر جا که تشخیص می‌دهند در هر مسـأله‌ای نقطه نظرشان را می‌دهند هر روز که آقـا و احمـدی‌نژاد دیدار نمی‌کنند. بعضی وقت‌ها یادداشت می‌فرستند. و یک چیز محرمانه است بین رهبر و رئیس جمهور. احمدی‌نـژاد هم اگر در مورد نظر آقا، نظر تکمیلی یا نظر مشورتی ندارد چون بعضی وقت‌ها ممکن است نظر دیگری داشتـه باشد. مثلاً در مسائل هسته‌ای، سیاست بین‌الملل و؛ اگر نظر آقا عیناً همان چیزی باشد که احمـدی‌نژاد فکر می‌کند، همان لحظه برای انجام آن اقدام می‌کند و اگر غیر از این باشد نگه می‌دارد و در ملاقات می‌گوید مثلاً این چیزی که شما فرمودید را من بررسی کردم و این طور نیست اصلاً خبر چیز دیگری است یا این طور که شما مرقوم فرمودید ما اگر مثلاً این طور بگوییم بهتر است. یا اصلاً شما بفرمایید که فلان کار این طوری انجام بشود و من نگویم و این طور مسائل طبیعی است.

     اگر خبر به بیرون درز نمی‌کرد نامه هم به صدا و سیما نمی‌رفت، بعد هم در دوشنبه بعد که ملاقات بود آقا می‌فرمودند آقای احمدی‌نژاد من بررسی کردم و حتماً آقای مشایی معاون اول نباشد و مشکل هم نبود. مگر اصلاً کسی دنبال این بود که معاون اول بشود؟ الآن هم بنده معاون اول نیستم خیلی هم خوشحال‌تر هستم. من به همان اندازه کارم را می‌کنم و هرچه که از دست بر بیاید ولی کسی مسئولیت از من نمی‌خواهد و به اندازه رئیس دفتر مسئول هستم این طور که خیلی برای من بهتر است. ولی بعضی‌ها دنبال یک چیزهای دیگری هستند و چنان این را جوسازی کردند. من بعد از این که نامه منتشر شد خدمت آقای احمدی‌نژاد رفتم و نامه‌ای که نوشتم ذره‌ای از آن برنیامده که من ناراحت هستم و من خدمت خیلی‌ها ازجمله جامعه وعاظ عرض کردم خداوکیلی من پیش خدا خیلی خوشحال و روسفید هستم. چون این یک امتحان برای من بود. حتی من با آقایان علما یک شوخی کردم. گفتم حاج آقا یک چیزی من می‌گویم یک کم روی این فکر کنید. رفتی بالای منبر یک نفر آمده دست شما را گرفته و می‌گوید بیا پایین. سخت هست یا نه؟ خداوکیلی، سخت هست یا نیست؟ به شما بگوید جای شما آنجا نیست بیا پایین. بالاخره آدم بی‌ادب پیدا می‌شود. ببینید چه قدر سخت است من که معاون اول بودم. وقتی فرمودند نه ، سمعاً و طاعتاً، من یک سرباز هستم. اولین عبارت من این بود «در پی انتشار خبر دستور مقام معظم ولایت» ، بعد هم من گفتم من سرباز هستم. من که کار دیگری نمی‌توانستم انجام بدهم. من گفتم یک نفر را سراغ دارید که مشایی بعد از این ماجرا اظهار گله کرده باشد. یک نفر بیاید بگوید بعد از این جریان مشایی گله کرد ، حرف آقا تو دلش مسأله داشت. من گفتم پیش خدا روسفیدم. خدا می‌داند نه تنها آشکارا حرفی نزدم بلکه در خلوت خودم با دوستان نزدیک هم گله نکردم. یک نفر دیگر هم بیاید جای من همین امتحان را بدهد. من از شما و خیلی از آقایانی که مدعی هستند سؤال می‌کنم اگر جای من بودند چه کار می‌کردند؟ من منظورم این نیست که بیایند در برابر رهبری بایستند ….. منظورم این است که اینها که مسئولیت‌های حاشیه‌ای هم داشتند رفتند کنار خودشان شدند منتقدین شماره یک نظام اگر می‌خواهید …. بنده الآن هم می‌گویم که یک سربـاز هستم از رو هم نمی‌روم، مگـر از جسـد  من رد شوند. من سرباز این نـظام هستم. سرباز ولایت هستـم  و کوتاه هم نمی‌آیـم.

  ــــ

  javanenghelabi - mashaei 30

  ـــ

  … یک یا دو روز بعدش آقای مصلـحی که رئیـس اوقـاف بودنـد قـاریان قرآن را برده بودند خدمـت آقا ؛ بعد از این جلسه آقای مصلـحی آمدند دفتـر آقـای احمـدی‌نژاد که تندتند خبر بگویند. من آمدم دیدم آقای احمدی‌نژاد و آقای مصلحی صحبت می‌کنند. در را بستم ولی آقای احمـدی‌نژاد گفت نه بیا بیـا. رفتم نشستم دیدم آقـای مصلحی دارد توضیح می‌دهد و هنوز خبر داغ بود و پخش نشده بود. (کیهان دست خط آقا را صفحه اول زد و طوری زده بود برکناری مشایی که از شاه رفت ۵۷ هم قوی‌تر و بزرگتر بود. چون دشمن شماره یک است و ما فهمیدیم دشمن شماره یک مملکت کیه.) قاریان قـرآن که رفتند خدمت آقا، آقا فرموده‌انـد : اگر یک کسی را می‌گوییم یک جا نباشد این‌گونه نیست که شما او را از همه‌چیز ساقط کنید. این‌طور نیست که این دیگر هیچ جا نباید باشد. بعد آقای مصلحی گفتند که آقا بعد از این فرمایش، آقای فلانی را از دفتر صدا کردند و گفتند برو به آقای فـلانی بگو آقای صفار چون فردا پس فردا می‌آید شهرهای شما سخنرانی می‌کند می‌گویم که بدانید این حرف که من زدم اینجا منظورم همین آقای مشایی است. معنای این چیه؟ حالا من در تبعیت از ولایت فقیه مشکل دارم یا این آقایان؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  S  M  S  :  ۳۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۳۸                     E – mail  :    info@javanenghelabi.ir

  S M S : 3000 28 28 38               E – mail : info@javanenghelabi.ir
  پیشخــوان جــوان‌انقــلابی

  چهارشنبه‌سوری یا چهارشنبه‌سوزی؟ / تصاویری دلخراش برای عبرت‌گیری

  رهبری رزق و روزی سال کشور را از کجا تامین می‌کنند؟

  ماجرای ازدواج حجت‌الاسلام قرائتی

  کشفیات شگفت‌آور درباره ۹ دی + جدول

  ماجرای اشک هاشمی به‌خاطر دخالت همسرش

  کریسمس با «مسیح ایرانیان» در خانه یک شهید ارمنی / ماجرای برخورد شدید رهبری با محافظین

  شوخی جالب رهبر انقلاب با یک خانواده شهید ارمنی | عکس

  مادر شهید ارمنی: به همه می‌گفتم رهبر مال من هم هست/ ذکر خیر خانواده شهید «روبرت لازار» از دکتر احمدی‌نژاد در محضر رهبر انقلاب/ روایت جالب توسل برادر شهید ارمنی به امام زمان(عج) در جمکران

  ۸ ویژگی خطرناک تشیع لندنی برای اسلام

  ماجرای پیشنهاد بی‌شرمانه استاد زن امریکایی به «عباس بابایی» چه بود؟

  آیا مردم غزه ناصبی و دشمن اهل‌بیت هستند؟!

  تشویق به شیعه‌کشی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب بحرین! | تصویر

  درس بزرگ امام خامنه‌ای به همگان در دیدار مردم دیار آیت‌الله منتظری چه بود؟

  برای نوروز امسال 7 سین قرآنی بچینید

  اگر حرکت ما با حرکت «ولی» نخواند، نقص از ماست / ما سرباز تحت امر آیت الله خامنه‌ای هستیم / قافله‌ سالار اهداف خمینی کبیر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است

  حاج سید احمد خمینی(ره): مبادا برای رسیدن به رفاه اقتصادی، شکست اعتقادی بخوریم / روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران زالوصفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت / همه ضعف‌ها را به پای فاکتورهای خارجی نوشتن و درزیر چتر این شعارها از عیوب خود غافل بودن ساده‌لوحانه است

  نامه امام خمینی(ره) خطاب به فرزندشان: این سیلی‌های طاقت‌فرسا که می‌خوری برای آن است که فرزند من هستی

  چه کسانی نیروهای انقلابی را «تندرو» خواندند؟

  ماجرای دستگیری ریگی در آسمان ایران و چگونگی یارگیری این گروهک تروریستی

  تحریف سخنان امروز رهبرمعظم‌انقلاب توسط اصلاح طلبان

  لطفا به قوانـین درج دیدگاه‌ها توجه نماییــد :

  دیدگاه ها حداکثـر تا 24 ساعـت بعد بررسی و تاییـد خواهـد شد .

  لطفا از درج دیدگاه های بلند و طـولانی اجتنـاب نمایید.

  دیدگاه هایی که غیر مرتبـط با موضوع مطلـب باشد نشـر نخـواهد نشد.

  دیدگاه هایی که حاوی بار حقـوقی به افراد حقیقی یا حقوقی باشد یا حـاوی توهین به دین و مذهب رسمی کشـور ، نظام مقـدس جمهـوری اسـلامی و مسئولین آن ،اقوام ایرانی ویا توهین به دیگر کاربران سایت باشـد به هیـچ وجه تاییـد نخواهد شد.

  از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایئد.

  تعداد دیدگـاه‌هــا : ۷۶
   • در این وبگاه خواندم و مسایلی را که قبلا داشتم نه تنها برطرف نرکد بلکه انها را پر رنگ تر کرد.مسایل را دز زیر معروض میدارم امیدوارم جوابی از طرف دوستان برای انها پیدا شود:

    1-نوشته اید «البته پخـش گستـرده خبرهای مبهم و بعضا دروغ از مهنـدس مشایی در زمینه حضور ایشان در جلسه ای در ترکـیه که با رقـص همراه بوده است و همچنین ماجراهای حمل قـرآن با نـواختن دف ، مسـاله حجاب و اجبـاری نبودن آن ، مساله شرب خمر و عـدم حرمت آن و همچنین ماجرای مسـاله ادغـام سـازمان حـج و زیارت با میراث فرهنـگی و گردشگـری را می تـوان از علل و دلایـل پافشاری برخی از رجال سیـاسی و صاحبان قدرت و رسانه برای برکناری سریع مهنـدس مشـایی از این سمـت عنـوان کـرد.» از کجا میدانید این اخبار تماما دروغ بوده و احتمال نمی دهید تمام یا قسمتی از همین اخبار صحت داشته و همین مطالب مبنای تصمیم گیری مقام معظم رهبری بوده است؟ و چرا خود آقای احمدی نژاد به این مطالب امعان نظر نداشته اند؟

    2-نوشته اید « نـامه ای که به از طـرف مقـام معظـم رهبری بـرای دکتر احمـدی نژاد ارسال می شـود را به هیچ عنوان نمی تـوان جز احـکام حکـومتی به حسـاب آورد » در صورت درست بودن فرمایش شما آیا این مسئله می تواند دلیلی بر انجام نگرفتن امر ولی فقیه باشد؟!

    3-نوشته اید « ولی ذکر روایتی غیـر رسمی از این ماجـرا – که فقـط مقام رهبـری و ریاسـت جمهـوری از جزئیـات آن آگاه هستند – » اگر فقط این دو نفر از جزئیات آگاه هستند پس چه کسی ان را بیان نموده و آیا روایت طرف متهم می تواند مبنای قضاوت قرار کیرد؟ در ثانی ایا اخبار غیر رسمی و غیر تایید شده می تواند مبنای قضاوت در مورد این موضوع باشد؟

    4-در نامه مقام معظم رهبری ذکر نموده اید « بر خلاف مصلحت رئیس جمهور و دولت و موجـب اختلاف و سرخـوردگی میان علاقمندان به دکتر احمـدی نژاد دانسته اند. » باید از نویسنده سوال نمود آیا مقام معظم رهبری را از جمله علاقه مندان به دکتر احمدی نژاد نمی دانید ؟

    5-شما عبارت « لازم است » در نامه مقام معظم رهبری را ناظر به حکم و امر نمی دانید؟

    6-در نامه دکتر احمدی نژاد آمده است « ضمـن ارسـال رونوشـت نامه کناره گیـری مـورخه ۲/۵/۸۸ جناب آقای مهنـدس اسفندیار رحیم مشـایی از معاونـت اولی* ، به استحضار می رسـاند که مرقومه مورخه ۲۷/۴/۸۸ حضرتعالی به استنـاد اصل ۵۷ قانـون اسـاسی** اجـرا شـد » آیا شما از این نامه اجرای دستور مقام رهبری را متوجه می شوید؟ ویا به استحضار رساندن کناره گیری آقای مهندس مشایی ؟ ویا اجرای دستور مقام معظم رهبری به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی و نه به استناد مطاع بودن امر رهبری؟

    ۸- نوشته اید «پس از انتشـار خارج از قاعده نـامه خصوصی رهبـری و رئیس جمهـور توسـط روزنامه کیهـان ، فضـای سیـاسی کشور با حمـایت عجیـب رسانه های فتنه گـر و اصلاح طـلب داخلی و خارجی بشدت ملتهـب شد و جو روانی و فضای سنگین تهمـت و دروغ رسانـه ای علیه دکتر احمـدی نـژاد و مهنـدس مشـایی و دولـت دهم شـکل گرفت. عده ای که در سال های دوران سیـاه دوم خـرداد و قبـل آن علیـه اسلام و تشییع و انقلاب و حضرت امام رحمت الله علیه و رهبری مظلوم انقلاب اسلامی شمشیر دشمنی و عداوت را از رو بستـه بوده اند ، با دستی در فتنه و اغتشـاش و با دستی دیگر در راستای حمـایت از ولایت فقیـه و فـرمان زمین مانده رهبـری حنجره خویش را پاره کـردند و فریاد “وا اسلاما ” و “وا انقـلابا ” سردادند!!! عـده ای جاهـل و دهـان بیـن و سـست عنصر که عنوان انقلابی گری و ولایتمداری را یدک می کشیدنـد نیـز خواستـه یا ناخواستـه و بـدون بصیرت هم نـوا و همـراه با این گـروه و دستـه بدنام شدنـد ؛ این در حالی بود که در آن زمـان نظام مقـدس اسلامی در حـال نبرد نفس گیـر با استکبـار جهـانی و مـزدوران سبـزرنگ و جلبکی آنان در داخل کشـور بـود و عـده ای غافـل به دنبال مسائل فرعی سوق داده شدنـد و خواسته یا ناخواستـه وحدت ملت ایران را در آن شـرایط سخت برهم زدنـد.» پاراگراف نوشته شده سراسر توهین به همه گروهها و آحاد جامعه می باشد.آیا برای دفاع از یک تصمیم غلط باید تمام گروهها و مردم که خود با رای هایشان رقم زنندگان این حوادث بودند به باد توهین گرفت؟!!!ایا همین مردم با رای هایشان دکتر احمدی نژاد را برسرکار نیاوردند؟ چرا به مردم و دولت هایی که با رای مردم آنهم دو دوره پشت سر هم در این کشور خدمات انجام دادند توهین می کنید؟ ایا مردم فقط زمانی که کاندیدای مرورد نظر شما رای مثبت دادند محترمند ؟

    ۹- حال که این همه هوش و استعداد خویش را مصروف توجیه این تصمیم غلط دکتر احمدی نژاد کرده اید بهتر است با همین هوش و استعداد توجیهی هم برای علت برکناری دو وزیر ارزشی دولت نهم که گناهشان اعتراض به عدم اجرای دستور مقام معظم رهبری بود بیاورید.

    ۱۰- به ماجرای نوشتن سرمقاله اقای شریعتمداری و سپس عذرخواهی ایشان در روز بعد پرداخته اید . بهتر نبود آقای رییس جمهور هم همانند این نامه را برای عذرخواهی می نوشتند.

    در پایان اگر اینجانب نیز مشمول این سخن رهبر عزیز که « نباید مسایل فرعی را جای مسایل اصلی قرار داد» قرار گرفته ام از خداوند و از ملت ایران و تمام کسانی که این مطلب را می خوانند معذرت خواسته و حلالیت می خواهم. اما دلیل خود از نوشتن این مطلب را حساسیت به توجیه نمودن مسایل روشن و جلوگیری از تحریف وقایع می دانم.

    • سلام
     بانظرات ایشون کاملا موافقم.
     اقای احمدینژاد محبوب خیلی ازدلها بودن وهستند..ولی درامتحان پایان ترم نتونستن خوب عمل کنند ودرنمره تشریحی وعملیشون درباب مشائی تجدیدشدن…خودشون حیف کردن

     • این برخی خواص جامعه و انقلابیون دیروز بودند که در امتحان اطاعت از ولی شان رفوزه شدند .احمدی نژاد شاید چندتا اشتباه کرده باشه اما فردا نزد شهیدان و خدای شهیدان روسفید خواهد بود.

    • سلام
     دمت گرم
     مغالطه های خوبی کردی
     واقعا خوب همه چیز را به همه پیچوندی تا حرفت را به کرسی بشانی برادر علی!
     اولا : در مورد اخبار در دیداری علما که همه گی آنها روحانی سرشناس تهران و قم و اصفهان بودند مشایی همه اینها را توضیح داد و همه قانع شدند. شما اولا نمیخاد اسم رهبری را بیاری و مساله را احساسی کنی. رهبری بتر از هرکس اطلاع دارند. دوما چطور اون همه عالم که ابتدا با سینه های پرانتقاد و غضب نطد مشایی رفتند و بعد جلسه براش صلوات می فرستاند را ادم حساب نمیکنی؟

     دوما پاسخ شما را برای انجام نشدن حرف رهبری به استناد همین سایت در مورد علت تاخیر و همچنین سخنان مشایی درباره برخورد سران کشور و رهبری با مسایل جلب میکنم.
     گرچه بد نیست که سخنان رهبری را در دیدار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال 89 بخوانیذ که فرمودند این دولتی ها هرچه من بگویم حتی اگر برخلاف میل شان باشد انجام میدهند و حاکمیت یگانه است.

     سوما در مورد نقل قول ماجرا واقعا هیچ کس جز دکتر و رهبری نمیدانند ولی با توجه به سخنان بعدی رهبری و اخلاق و منش احمدی نژاد و مدیریت وی این سخن بعید نیست .

     چهارما رهبری از علاقمندان به تمام روسای جمهور و دولت ها هستند ولی برای ایشان مساله مهم تر نظام و کشور است. لطفا مغالطه نفرمایید

     پنجما قضیه لازم است را توضیح داده اند در سایت. سخنان مشایی هم جالب است. باز بخوانید تا از تعامل بزرگان مطلع شوید

     ششما احمدی نژاد نگفت بر اساس اصل 57 چون نامه رهبری حکم حکومتی نبود. این سخن را عمدا گفت تا همگان بدانند که رهبری اصلا حکمی نداده که بخواهد زمین بماند. اگر میگفت بر اساس اصل 57 که بدتر بود. دشمنان میگفتند حاکمیت دوگانه. حرف رهبری چند روز است بر روی زمین مانده!!! آفرین به احمدی نژاد

     هفتما علی باید خود را با مالک منطبق کند یا مالک باعلی؟!
     پس یهتر است آن کسانی که نام بردید چشمشان به رهبری باشد نه به عمارپندارها

     یاعلی

    • به چه زبانی باید اثبات کنند که دروغ بوده .اصلا شما برو سخنان مشایی را گوش بده بعد با اون خبرها و متن هایی که به اسم او منتشر کردند تطبیق بده. می بینی که از زمین تا آسمان با هم فرق دارند.
     انجام نگرفتن امر ولی فقیه کدام است؟ یک نامه خصوصی بوده بین رهبر و رییس جمهور و قرار بوده دکتر برود خدمت ایشان تا باهم صحبت کنند .پس آقایانی که این نامه را منتشر کردند تکلیفی برای این کار نداشتند.
     اگر کامل حرف های مشایی را گوش کنید جواب تمام سوالاتتان هست و در این مقاله هم کامل بیان شد .ظاهرا نمی توانید بپذیرید.اگه شریعتمداری عذر خواهی کرد حرفش غلط بود دکتر برای اطاعت از ولی اش عذر خواهی میکرد یا برای خدمت به مردم ؟
     در این مقاله کسی به مردم توهین نکرده بلکه کسانی که فقط خود را دارای بصیرت و هوش میپندارند و حقیقت روشن را نمی بینند به مردم و خدمت گذارمردم توهین میکنند.

    • خوب شنونده باید عاقل باشد. همه می دانند وقتی تخریب یک آرمان ممکن نیست باید پرچمدار آن آرمان را تخریب کرد.

    • من 1-2و6 رو قبول دارم
     در ضمن شما صادق نبودید واگرنه یک قسمت مهم از حرفهای مشایی رو حذف نمیکردید
     (شما فرض کنید یک ادم بیاد بگه از منبر بیا پایین،یه آدم احمق!!!)
     من با عقل ناقصم این رو توهین به [….] میدونم
     آقای مشایی در ظاهر و زبانی سرباز میدونه خودشو ولی زیرکانه توهین میکنه
     مشایی بعضی کاراش با هم تناقض داره
     از طرفی چای و غذای دفترش رو نمیخوره و میگه بیت الماله
     از طرفی در مجلس رقصی که صدای برخی مراجع عظام تقلید در میاره حضور پیدا میکنه(به همراه رییس جمهور در جشنی به مناسبت عید نوروز)
     و اشتباه کم نداشتند
     هرچند در برخی موارد هم بی انصافی و بزرگنمایی میشه

    • علی آقا
     در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
     نکته اول اینکه این اتفاق در ابتدای دولت دهم افتاد. بعد از این اتفاق که در میانه سال 88 افتاد، بارها و بارها حضرت آقا توی سخنرانی هاشون گفتن که حاکمیت در دولت های نهم و دهم دوگانه نبوده است. و حاکمیت یگانه بر کشور حاکمه. نمونش سوم اردیبهشت سال 90 در جمع مردم فارس. حضرت آقا که دروغ نمیگن. اگه حرف شما باشه و آقای احمدی نژاد توی موضوع مشایی جلوی حضرت آقا ایستاده باشه که حاکمیت یگانه معنی نمیده.
     از روز روشنتره که ماجرای معاون اولی مشایی یه بازی سیاسی از طرف فتنه گرها برای پررنگ کردن حواشی و جلوگیری از توجه مردم به متن فتنه بود. که خیلی از آقایون اصطلاحاً عمار هم توش بازی خوردن.

     • اسن سخن درست است
      من کاری با حرفهای مهتاب و زنده باد بهار و عبید و سید منحرف و … ندارم

      ولی خداییش امام خامنه ای در این 4 – 5 سال پیش مدام میفرمودن فتنه
      ولی این اقایون اصولگرا و پایداری چی ها میگفتن انحراف
      و غافل شده بودن

  • سلام جالب بود
   بله یک اشکالاتی وارد بود و هست اما خیلی بیش از اندازه گنده اش کردند تا جائیکه شد مساله اصلی …و سیل حملات ناجوانمردانه دوست و دشمن بود و هست که نثار دولت مظلوم شد

  • تقریبا همه مطالبتان را خواندم واقعا مطالب خوب و مفیدی بود موفق باشید

  • قابل قبول نیست امر رهبر چند روزی روی زمین موند متاسفانه بعداز آن هم واکنش نیامدن سر کار از همه بدتر بود

   • امان از تهجر …

    اگر شما این متن را خوانده اید و این حرف را میزنید جای تاسف فراوان دارد …

    خود آقای مشایی فرمودند که خوب ممکنه آقای رییس جمهور نظر تکمیلی داشته باشند یا هزار چیز دیگه

    اگر هم که به نظر شما نظر رهبر در یک لحظه پس از انتشار باید عملی بشه که خوب پس مشاور رهبری ، مجلس و… به عبارتی “کشک” …

    بگوییم هرچه آقا گفت و لاغیر …

    یک سوال دارم : این بهتر است که آقای احمدی نژاد بدون چون و چرا سخن آقا را میپذیرفتند ، اما قلبا هزار شبهه و ایراد به این مسئله وارد کنند و اصلا نسبت به ولایت فقیه سست شوند یا اینکه دو روز در ابلاغ حکم تاخیر بیندازند ولی دلیل این کار را بدانند و دانسته عمل کنند ؟

    امان از تهجر …

  • سلام و عرض ادب و احترام
   شما به چه دلیل این همه روی آقای مشایی سرمایه گذاری می کنید؟؟؟؟

   • سلام
    به نظر من عماره عزیز جوان انقلابی کار خیلی خوبی میکنه
    فکر نکنم اینها ما بر روی آقای مشایی سرمایه گذاری کنند! اتفاقا به خاطر اوضاع به وجود آمده بسیار خوشحال هستیم که این سایت می تواند به دور از فضای سیاه نمایی و افراط و تفریط مشایی و افکارشان را نقد کند. به هرحال ایشان طرفداران گفتمانی زیادی و البته مخالفان گفتمانی بسیاری دارد. دوست داریم ایشان را نقد کنیم. دوست نداریم ماجرا های دکتر شریعتی دوباره تکرار شود و اندیشه ها بخاطر هوای نفس ذبح شوند. اگر قرار است حمایت یا رد کنیم بر مبنای اصولی و عمیق باشد نه چون فلان منبع معتبر فلان حرف را از یک آقایی که گفته نامش فاش نشود گفته قضاوت کنیم. همین!
    این وبگاه سعی دارد که مخالفان و موافقان وی را به میدان بیاورد و قضاوت را بر عهده من و شما بگذارد.

   • برای اکثر مردم ایران مشایی تبدیل شده به مظهر انحراف که هر چی میگه بد و انحرافیه.
    اما حقیقت این نیست.
    پیشنهاد میکنم متن حداقل چندتا از سخنرانی های ایشون رو بدون واسطه بخونید و تحلیل کنید.
    بعد هر نتیجه ای که بین خودتون و خدای خودتون گرفتید محترم.

    • آقایون
     خانوم ها
     کی حاضره به حرف عبید لبیک بگه و بیاد توی صحنه
     و خودش بره دنبال سخنان مهندس مشایی و قضاوت کنه؟
     و کاری با عمار پندارها نداشته باشه؟!!!

     اصلا ملاک من و شما سخنان رهبری

     البته با این پیش فرض که مشایی معصوم نیست و ممکن است خطا داشته باشد
     مثل بقیه افراد

  • راستش از دیشب چند بار سر زدم و بعضی از مطالب را مطالعه کردم
   قبلا در سایت دیگری یک ماجرا از جنابتان در مورد دست بوسی آقای دکتر احمدی نژاد خواندم که برایم جای سوال داشت، و اتفاقا خیلی دوست داشتم مجالی پیش آید تا در این رابطه صحبت کنیم و بپرسم آیا بوسیدن دست آقای رئیس جمهور امری ضروری و مهم از لحاظ پوشش خبری بود؟؟؟
   دیگر اینکه ما اگر دست حضرت آقا را می بوسیم دلیلش ولایت امری ایشان بر ماست و همچنین قائل بودن بر امامت ایشان است که دست مبارکشان را بوسیدنی می کند. نه به عنوان رهبر بلکه به عنوان امام جامعه ی جهانی اسلامی.
   هر چند آقای رئیس جمهور کمک هایی به اعتلای جامعه اسلامی و پیشبرد اهداف نظام کردند که از عهده ی هر کس بر نمی آمد اما با این وجود میان ایشان و ولی مسلمین زمین تا آسمان تفاوت هست.

  • سلام
   شما رو لینک کردم
   موفق باشید ان شاءالله

  • سلام.یادتون میاد همین شماها بودید که اون موقع چه حرفا که پشت این احمدی نژاد بیچاره چه حرفا که نزدید. اون موقع چرا به این فکر نیفتاده بودید که جریانو بررسی کنید؟؟ها؟؟؟توی همه رسانه ها آبرو نذاشتین واسشون.الان دیگه دیر شده. خدا از کسی که آبروی مومنشو بی خود و بی جهت میریزه نمیگذره.من از بزرگان تعجب میکنم که هنوز دست بردار احمدی نژاد بیچاره نیستن. بذار برخی در صحنه عمل عملکردشون را نشان دهند ببینیم بعدش کسی میتونه توی روزنامه ها تیتر بزنه وازشون انتقاد کنه یا نه؟
   آقا بیا خسته شدیم از این همه دورویی و نفاق.

   • آدم از کسی انتقاد میکنه که یه تناسب هایی باهاش داشته باشه. احمدی نژاد ولایی بود براهمین ولایی ها از اشتباهاتش انتقاد می کردند.کسی که کلی با ولایی ها فاصلا داره انتظار نمیره زیاد ازش انتقاد بشه.همونطور که از اسرائیل انتقاد نمی کنیم و میدونیم کلیاتش اشتباهه و کسی به جزئیاتش گیرنمیده!!!!

   • وا
    چه حرفا !!!
    شاخ درآوردم!
    جوان انقلابی که همیشه مدافع ارزش ها و دکتر و مهندس بوده/
    دو و ریاکار برخی دیگه هستند که روزی در روزنامه های حامی مهندس بودند و الان سایت درجه 1 دشمنی با دکتر و مهندس دارند

   • شما چه طور ادعای حمایت از دکتر را دارید که دفاع حامیانش را تا به حال ندیدید؟ الحمدالله که حامیان دکتر برای خوشامد کسی کار نمیکنند

  • نميدونم رو چه حسابي نويسنده اين مقاله حكم حكومتي رو با نظر خودش تحليل ميكنه و حكمي كه از دفتر ايشون صادر بشه رو رسمي باشه و سربرگ داشته باشه رو فقط حكم حكومتي ميدونن!!
   طبق چه قانون يا قاعده فقهي اينطور تحليل ميفرماييد
   مضاف براينكه اين نامه در همان وقت داراي سربرگ بود و در خود سايت آقا هم باز نشر شد پس خصوصي و بدون سربرگ نبوده
   براي اطمينان لينك زير را مشاهده فرماييد : http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=7495
   درثاني رهبر انقلاب كه ممكن است در هفته چندين بار رئيس جمهور را ميبينند چه لزومي دارد كه قضيه مشايي را با نامه بيان كنند و بعد هم رسانه اي كنند؟
   يعني بدون اينكه رهبر بخاهند رسانه اي شد؟آن هم از سوي كيهاني كه زير نظر رهبري اداره ميشود؟
   ميخاستن چرا تكذيبيه ندادن؟
   برادر من اينطور بي سند و با تحليل هاي آبكي و بدور از عقلانيت از جناب بهار!!!! دفاع نفرماييد

   • ابتدا از دفتر ایشان بطور رسمی صادر نشده و توسط آقای ابوترابی در رسانه ها منتشر می شود ک بعد از انتشار خارج از قاعده در روزنامه کیهان دفتر آقا نیز مجبور به انتشار آن می شود.(چون اگر بنا بود دفتر معظم له این متن را منتشر کند بدون شک و بدون ملاحظه هیچ شخص و گروهی این اقدام را قبل از کیهان انجام میداند ، همانگونه که در ماجرای وزیر اطلاعات شاهد آن بودیم)
    دوما : حکم حکومتی طبق اصل 57قانون اساسی عملی است که فراتر از قانون اساسی و جز اختیارات ولایت مطلقه فقیه است. به نظر اهل تقوا و انصاف و رجال محترم حقوقی و سیاسی صدور یک حکم حکومتی آن هم در سطح معاونت اول رئیس جمهور و آن هم مابین رهبری و ریاست جمهوری بعید و دور از منطق به نظر می رسد. (توجه داشته باشید که تنها معاونتی که از لحاظ حقوقی در قانون اساسی ذکر شده است ، پست معاونت اولی ریاست جمهوری می باشد). چناچه شاهد بودیم در ماجرای دیگری که بازهم در در سطح رهبری و رئیس جمهور اتفاق افتاد ولی سطح آن از معاونت اولی به مراتب کمتر محسوب می شد (موضوع وزیر اطلاعات) حضرت آقا با صدور حکم حکومتی آن هم بصورت “تایپ شده” و “دارای سربرگ” و همچنین از “طریق دفترشان” (و نه از طریق دیگری) به این موضوع رسیدگی فرمودند.
    سوما درباره انتشار تصویر این نامه که در سایت دفتر و حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی نیز منتشر شده است باید گفت که اولا آدرس این تصویر در همین مقاله و زیر همان عکس درج شده است ، دوما از ظاهر این نامه نیز مشخص است که سربرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی به اول آن اضافه شده است. سوما از این ماجرا جز حضرت آیت الله خامنه ای و دکتر احمدی نژاد کسی به طور کامل اطلاعات دقیقی ندارد. اما می توان به سخنان آقای رحیم مشایی که این ماجر دراصل ، حول محور ایشان اتفاق افتاده و از قضا از نزدیکان و صاحبان سـر آقای احمدی نژاد نیز محسوب میشوند اعتماد کرد ؛ به نظر می رسد این دوست عزیزمان به این قسمت سخنان مهندس مشایی توجهی نداشته است ؛ در اینجا فقط پاسخ به شبهه ای که ایشان مطرح کردند و فرمودند ” درثانی رهبر انقلاب که ممکن است در هفته چندین بار رئیس جمهور را میبینند چه لزومی دارد که قضیه مشایی را با نامه بیان کنند و بعد هم رسانه ای کنند؟” را از میان سخنان رحیم مشایی می دهم :
    مشایی :
    نامه یک چیزی کوچکتر از این (اشاره به یک کاغذ ۷، ۸ سانتی متری) اینقدر نامه بود. در یک پاکت دست‌ساز.

    انگار خود آقا پاکت را درست کرده بودند. بعد نامه هم داخل آن بود. درش هم چسب خورده بود محرمانه و داده بود دست آقای احمدی‌نژاد.در حالی که این نامه ، نامـه‌ای بود محرمـانه بین آقا و احمـدی‌نژاد و اولین بار هم نبود که از این نامـه‌ها داده می‌شد. آقا هر جا که تشخیص می‌دهند در هر مسـأله‌ای نقطه نظرشان را می‌دهند هر روز که آقـا و احمـدی‌نژاد دیدار نمی‌کنند. بعضی وقت‌ها یادداشت می‌فرستند. و یک چیز محرمانه است بین رهبر و رئیس جمهور. احمدی‌نـژاد هم اگر در مورد نظر آقا، نظر تکمیلی یا نظر مشورتی ندارد چون بعضی وقت‌ها ممکن است نظر دیگری داشتـه باشد. مثلاً در مسائل هسته‌ای، سیاست بین‌الملل و…؛ اگر نظر آقا عیناً همان چیزی باشد که احمـدی‌نژاد فکر می‌کند، همان لحظه برای انجام آن اقدام می‌کند و اگر غیر از این باشد نگه می‌دارد و در ملاقات می‌گوید مثلاً این چیزی که شما فرمودید را من بررسی کردم و این طور نیست اصلاً خبر چیز دیگری است یا این طور که شما مرقوم فرمودید ما اگر مثلاً این طور بگوییم بهتر است. یا اصلاً شما بفرمایید که فلان کار این طوری انجام بشود و من نگویم و این طور مسائل طبیعی است.
    آیا نامه که 7 در 8 سانتی متر با یک پاکت دست ساز می تواند حکمی فراتر از قانون اساسی باشد؟
    چرا در تصویری که کیهان در صفخه اولش از این نامه منتشر کرد سربرگ نیست؟
    و چرا این نامه بطور رسمی از دفتر معظم له و باسربرگ و بصورت تایپ شده (مثل حکم وزیر اطلاعات) منتشر نشد؟!!
    در پایان شما دوست عزیز کیهان را تحت نظر رهبر دانستید و جوری صحبت فرمودید که گویی هرچه در کیهان می گذرد با تایید حضرت اقا است!! فرمودید :” آن هم از سوی کیهانی که زیر نظر رهبری اداره میشود؟” در پاسخ به مساله نیز خوب است دیگر مقاله ای که توسط یکی دیگر از دوستانمان در همین وبگاه منتشر شده است را مطالعه کنید.

    ایا کشیدن کاریکاتور حضرت یوسف در روزنامه ای که تحت نظر آقای شریعتمداری است را می توان خدایی نکرده و نعوذبالله به رهبری نسبت داد؟ آیا تحریف سخنان رهبری برای مقاصد جناحی سیاسی با می توان از کسی که به گفته شما تحت نظر رهبری است انتظار داشت؟ آیا متهم کردن ایرج افشار به ارتباط با خاندان منحوس پهلوی داشتن و از طرفی پیشنهاد شخصی حضرت آقا برای دیدار با این شخص را می توان با هم جمع کرد؟ آیا می شود گفت هرکس یک مسئولیتی از طرف رهبری دارد یا به ایشان منسوب یا منصوب است پس هرچه کرد باید پای ایشان بنویسیم؟
    بهتر است به مسایل بادید عمیق تری بنگریم. حضرت آقا در آخرین دیدارشان با آقای احمدی نژاد در شهریور 91 (که به منزله شیرازه 8سال رویکرد و عملکرد کلی دولت های محمود احمدی نژاد است) وی و دولتش را برجسته کننده ارزشهای انقلاب دانستند و برای آن 3صفت “خوشبختانه کاملا برجسته” برشمردند. یکی از خصوصیات شخص انقلابی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ولایتمداری است. آیا می توان به کسی که به گفته سخنان صریح رهبر انقلاب برجسته کننده ارزش های انقلاب است می تواند ولایتمدار نباشد؟ می تواند مقاومتی در برابر احکام رهبری بکند؟ آیا سخن رهبری را که سال بعد و در دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ایراد فرمودند را نشنیده اید؟ آنجا که آقا فرمودند : در دولت نهم و دهم -از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف‌نظر وجود دارد – البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود؛

    حال شما باید پاسخ دهید با این سخنان رهبری چه میگویید؟ آیا باز هم می توانید به اعتبار حرف فلان آیت الله و شخصیت و روزنامه بازهم بگویید که احمدی نژاد در دلش با رهبری زاویه ای دارد؟ باید دید بازهم به خبرهای فلان سایت و فلان منبع معتبر و فلان شخصی که خواست نامش فاش نشود اعتماد می کنید یا سخنان رهبری را با جان و دل می پذیرید. البته اینکه بر آقای احمدی نژاد و مهندس مشایی اشکالاتی وارد هست شکی نیست چرا که حضرت آقا در سخنرانی نوروزی شان ، رئیس جمهور مطلوب را دارای نقاط مثبت رئیس جمهور فعلی منهای نقاط ضعفش خواندند ولی نمی توان انگ عدم ولایتمداری را بر دکتر محمود احمدی نژاد وارد کرد. والسلام

    • ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
     ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
     ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
     ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \
     ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
     ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
     ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
     ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
     ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
     ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
     ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
     ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

   • جسارتا به لینکی که از سایت حضرت آقا گذاشتید یه سر بزنید و مشاهده کنید که قالب سربرگی که به نامه اضافه شده نه تاریخ داره و نه شماره.
    نامه بدون تاریخ و شماره هم رسمی نیست. چه رسد به حکم حکومتی.
    بعدش هم هر فعل امری که حضرت آقا استفاده میکنن که حکم حکومتی نیست. بشینید توی یه سخنرانی ایشون فعل های امری رو که استفاده میکنن بشمرید. اگه همشون رو حکم حکومتی حساب کنید که وا مصیبتا

  • سلام .
   سايتتون عاليه ولي ولي از هدفي كه مدنظر گرفتيد خيلي فاصله داريد. با اين كه نوشتيد ميخوايد همه جناح ها رو در كنار هم جمع كنيد و جمع ، انقلابي و دوستانه باشه ولي تا حالا هيچ نشانه اي از اين گفته نبوده و صرفا به تخريب برخی و حمايت يكطرفه و همه جانبه از آقاي احمدي نژاد و مشايي پرداختيد. در مطالبتون آورديد و حضرت آقا هم هميشه تكرار كردن كه همه افراد يه سري نقاط قوت دارن و يه سري نقاط ضعف ولي شما فقط يك طرف قضيه رو در اين افراد بررسي كرديد. اميدوارم موفق باشيد و بي طرفانه براي اسلام و نظام خدمت كنيد.
   يا علي

  • سلام
   خیلی مطالبتون خوب و منطقی اند. مدت هاست در فضای وب به دنبال همچنین منطقی بودم. مثل آب خنک در گرمای تابستان مطالبتان برایم گواراست
   خدا قوت

  • تفسیر به رای سخنان رهبری نفرت انگیزترین و کثیف ترین کار از سوی مدعیان هست!
   هر انسان منصف می تواند درک کند که منظور از ” لازم اسـت انتصـاب مـزبور ملـغی و کـان لم یکـن اعـلام گـردد.” چیست!
   همه چیز مثل روز روشن است سایت محترم مثلاً انقلابی!!

   • سلام

    اما چند نکته :
    اولا اگر شما معنای عبارت زیر را به درستی معنی کنید خیلی از شبهات برطرف میشود ” ملـغی و کـان لم یکـن”
    و در ثانی اگر شما واکنش آقای احمدی نژاد را به این دستور رهبری که حکم حکومتی نیز نبوده شاهد باشید متوجه می شوید که ایشان زودتر از من و شما به وظیفه اش در برابر دستور ولی فقیه اش عمل کرده است.
    در پایان اگر شما اصرار دارید که ما را حقیر و بی تقوا جلوه دهید و کمی تحقیرمان کنید ولی ما اصرار داریم شما را تکریم کنیم و فقط احترام بگذاریم .

   • پس انقلابی یعنی کسی که مثل شما فکر میکند؟!
    هرکه هم مخالف زیاده های یک عده قلیل شد میشود بی تقوا!!

  • در مورد برکناری آقای رحیم مشایی نکته اینکه آقای احمدی نژاد باید ایشون رو برکنار می کرد نه اینکه خودش استعفا بده و در مورد تبعیت ایشون از حکم حکومتی در مورد آقای مصلحی.آقای احمدی نژاد 11 روز خانه نشین شد. این یعنی تبعیت؟

   • میشه یه بزرگواری به من بگه این یازده روز دقیقا چه روزهایی بودن.
    فقط به خبر گزاری فارس سر بزنید و بررسی بکنید ببینید میتونید یازده روز پشت سر هم گیر بیارید که خبری از فعالیت های احمدی نژاد نذاشته باشن؟ دیگر رسانه ها پیشکش
    آخه آدم باس یکمم منصف باشه
    والا

  • چرا ما می گوئیم قضیه ی ۱۱ روز خانه نشینی آقای دکتر با خنثی شدن توطئه فشار به رهبری ارتباط دارد؟

   فکر می کنم خطبه های نماز جمعه روز ۲۸/۳/۸۸ امام خامنه ای از یاد هیچکس نرفته باشد آنجا که ایشان فرمودند: “رئیس جمهور خدوم، پرکار، زحمتکش، مورد اعتماد… صریحترین اهانتها به رئیس جمهورِ قانونى کشور شد. حتى از دو سه ماه قبل از مناظرات هم این سخنرانى‌ها را براى من مى‌آوردند و من میدیدم یا گاهى مى‌شنیدم؛ تهمتهائى زدند، حرفهائى گفتند؛ به کى؟ به کسى که رئیس جمهور قانونى کشور است، متکى به آراء مردم است. نسبتهاى خلاف دادند، رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است، به دروغ‌گوئى متهم کردند! اینها خوب است؟ کارنامه‌هاى جعلى براى دولت درست کردند، اینجا آنجا پخش کردند، که ما که در جریان امور هستیم، مى‌بینیم میدانیم که اینها خلاف واقع است؛ فحاشى کردند؛ رئیس جمهور را خرافاتى، رمال، از این نسبت‌هاى خجالت‌آور دادند؛ اخلاق و قانون و انصاف را زیر پا گذاشتند… من البته در موارد متعددى با آقاى هاشمى اختلاف‌نظر داریم، که طبیعى هم هست؛ ولى مردم نباید دچار توهم بشوند، چیز دیگرى فکر کنند. البته بین ایشان و بین آقاى رئیس جمهور از همان انتخاب سال ۸۴ تا امروز اختلاف‌نظر بود، الان هم هست؛ هم در زمینه‌ى مسائل خارجى اختلاف‌نظر دارند، هم در زمینه‌ى نحوه‌ى اجراى عدالت اجتماعى اختلاف‌نظر دارند، هم در برخى مسائل فرهنگى اختلاف‌نظر دارند؛ و نظر آقاى رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.”

   تقریباً اکثر مخالفتها و دشمنی هایی که برخی از خواص با سیاستهای آقای دکتر داشتند و دارند را رهبری عزیز در آن خطبه رد و نظرات آقای دکتر را نزدیک به نظرات خویش خوانده بودند. اما بعدها باز هم همان مخالفتهای قبل ادامه پیداکرد!. با این اختلاف که همراه با یک وقفه ی زمانی بود، وقفه ای که علت آن پشتیبانی رهبری از آقای دکتر بود و بالطبع منجر به تقسیم فشارهای واردة خواص بی بصیرت به آقای دکتر، روی رهبری عزیز نیز گردید. رهبری با ایراد آن سخنرانی و پشتیبانی بی سابقه ای که از آقای دکتر داشتند به دشمنان اعلام نمودند که همواره از ایشان حمایت خواهند نمود، لکن بعدها با زیاد شدن این فشارها به آقای دکتر احمدی نژاد و با واسطه به رهبری عزیز، حتی از طرف […..] ، روحانیون، نیروهای حزب اللهی، [……] و … موجبات تصمیم سازی برای رهبری معظم در جهت جلوگیری از اصطکاک با نظام و توقف سیر به سوی اهداف انقلاب را فراهم آورد: چنانچه در قضیه ی معاونت اولی آقای مشائی”مصلحت آقای دکتر و دولت ایشان”و”اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان آقای دکتر.” و در قضیه ی ابقای آقای مصلحی “جلوگیری از تفویت مصلحت.” دلائل این تصمیمات رهبری عنوان می شوند. آقای دکتر با خانه نشینی ۱۱ روزه ی خود و تفکر و چاره اندیشی در این مدت و فقط استدعای دعای دوستان به درگاه خداوند، با وارد نمودن یک شوک سیاسی تمام معادلات دشمنان را برای زمین زدن رهبری، با انتقال همة فشارها به خود خنثی نمودند و در ظاهر اینگونه وانمود گردید که طبق نظر دشمنان گویا واقعاً حاکمیت دوگانه و اختلاف بین آقای دکتر و رهبری عزیز بوجود آمده.

   به این گفته های آقای جوانفکر خوب توجه کنید؛ “خانه ماندن احمدی‌نژاد هدفمند بود، چون برخی افراد تیرهای خود را به سمت آقا پرتاب کرده بودند و اگر رئیس‌ جمهور بی‌دقتی می‌کرد قطعاً این جریان آقا را نشانه می‌گرفت، از این رو دکتر آمده تا سپر آقا باشد و اگر غیر از این هم باشد ما باخته‌ایم.” اما در این میان سخنان آقای آقاتهرانی به دلیل اینکه این فضا را به هم می زد، مورد تکذیب دفتر آقای دکتر قرار گرفت. چنانچه در همان زمان در ذهن همة دوستداران آقای دکتر این شبهه بوجود آمده بود که چرا آقای دکتر، خود نیز شخصاً به این فضا کمک می کنند!؟ و چرا در این موارد سکوت کرده اند؟
   http://rahbaryar.com/post-76.aspx

   ـــ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ
   باسلام
   دیدگاه شمـا به دلیـل دارابودن بارحقـوقی و اخلاقی ویرایش گردید.
   از شما و دیگر مخاطبین عزیز استدعا داریم که با حفظ تقـوا و رعایـت موازین قـانونی و شرعی ، اوج تقـوا و اخلاق مداری انقلابی را به نمایش گذارید. منتظر دیدگاه های شما هستیم.
   پایـگاه جوان انقلابی
   ـــ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ

  • سلام
   ممنون واقعا مفید بود
   درود بر مردان انقلابی
   زنده باد بهار

  • در تمام دنیا می گویند بچه به بابایش باید برود. اما در ایران ظاهرا بعضی
   ها می گویند بابا باید به بچه برود!! برای همین کسی نمی گوید وزیر خارجه باید زیر دست رییس جمهور کار کند! بلکه نتیجه می گیرند که رییس جمهور باید سیستهای وزیر خارجه را بپذیرد! و از همه بامزه تر اینکه سخنان صریح رهبری را که خطاب به متکی بود صد و هشتاد درجه وارونه کرده و می گویند
   منظور از موازی کاری در دیپلماسی یعنی اینکه رییس جمهور نباید در کار
   وزیر خارجه دخالت کند!! خوب این هم وقتی آب سربالا می رود.
   اما مي خواهيد بدانيد موازي کاري يعني چه؟ موازي کاري يعني اينکه
   اتحاديه اروپا تقاضا کند مذاکره کننده ايران به جاي سعيد جليلي جناب متکي باشد و بگويد تا جليلي سخنگوي ايران است احتمال دستيابي به هر نوع موفقيت صفر است.
   مي خواهيد بدانيد موازي کاري يعني چه؟ يعني اينکه آقاي سلطانيه در اعلام مواضع اصولي جمهوري اسلامي اعلام کند تشکيل بانک جهاني سوخت هسته اي يعني ايجاد رسمي آپارتايد هسته اي و ما با اين بانک مخالفيم. اما همان روز جناب متکي بيايد و بگويد ما خودمان توليد کننده سوخت هسته اي هستيم و مي خواهيم عضو اين بانک باشيم! ( يکي را تو ده راه نمي دادند سراغ خانه کدخدا را مي گرفت) آيا مي دانيد چه آبروريزي اين سخنان براي ما در جنبش نم درست کرد و مجددا سلطانيه بيچاره مجبور شد مواضع قبلي را با شدت و غلظت تکرار کند؟ مي دانيد موازي کاري يعني چه؟ يعني همه عالم و آدم بفهمند وزارت خارجه ايران با رئيس جمهورش همراهي نمي کند و همين دانشجويان محترم از رئيس جمهور بپرسند چرا وظايف وزارت خارجه عملا بر دوش شما است. بگذريم. متکي تا ثانيه اي که وزير بود مرتب مورد فحش و ناسزا در خانه ملت بود و از ثانيه اي که برکنار شد شد لايق و محبوب و انقلابي !
   شايد بد نباشد مجددا اسرار عزل متکي را از سلطانيه بپرسيد. او خواهد
   گفت که چگونه متکي در تمام اين مدت […….] گام بر داشت.

   قطعا ماجراي مضحک بانک سوخت و قطع رابطه با گامبيا اسرار زيادي را در خود نهفته دارند. راستي همان دوره متکي از بس ايشان با عرضه بودند آن افتضاح به بار آمد و گامبيا که دوست نزديک ما بود رابطه اش را با ما قطع کرد و نيجريه هم سفيرش را خواست. اخبار آن کشتي کذايي را مي دانيد؟
   اتفاقا متکي با علم به عزل قريب الوقوع و براي بهره برداري به آن سفر
   مضحک به سنگال رفت تا يا رئيس جمهور را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد يا از عزل فرار کند. اما احمدي نژاد انصافا نشان داد که ترس را کشته است.
   همان نقطه او را بر کنار کرد. راستي شما فکر نکرديد که که چرا يک وزير که اين همه ضد دولت است در دولت مانده است؟ مي دانيد چه کساني وي را به احمدي نژاد تحميل کرده بودند؟ البته بهانه خوب اين است که همه چيز را به اسم مشايي تمام کرد و از زير بار افتضاحات ديپلماتيک شانه خالي نمود.

   بله متکی وزیر احمدی نژاد نبود. وزیر […….]

   اهد برای دفاع از خودش حرفی بزند که حلاف امنیت ملی است. متکی را برکنار می کند ولو به قیمت متهم شدن خودش و افکار عمومی را هم بی جواب می گذارد. متاسفانه احمدی نژاد ساکت خواهد ماند. متکی هم آزاد است که هر داستانی خواست سر هم کند.

   ـــ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ
   باسلام
   دیدگاه شمـا به دلیـل دارابودن بارحقـوقی و اخلاقی ویرایش گردید.
   از شما و دیگر مخاطبین عزیز استدعا داریم که با حفظ تقـوا و رعایـت موازین قـانونی و شرعی ، اوج تقـوا و اخلاق مداری انقلابی را به نمایش گذارید. منتظر دیدگاه های شما هستیم.
   پایـگاه جوان انقلابی
   ـــ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ

  • ماجرای دیگری که جبهه پایداری آن را به عنوان نمادی رسمی از خروج احمدی نژاد از اطاعت رهبری می شناسند ماجرای نامه رهبری برای کم لم یکن کردن انتصاب مشایی به سمت معاونت اولی است. البته احمدی نژاد هم ظاهرا در پذیرش این دستور تعلل کند و بعد از پذیرش اجباری آن تازه مشایی را با اختیارات فراوان به مدیریت دفتر خود منصوب کرد. این ماجرا به عنوان نشانه ای بر بی صلاحیتی مشایی و همچنین ولایت ناپذیری احمدی نژاد اعلام شد. بگذارید فرض کنیم همین طور بوده است. حال وظیفه امثال جبهه پایداری و افرادی که خود تابع و مطیع ولایت می دانند در این رابطه چیست؟ آیا خواسته رهبری این است که مخصوصا در شرایط شدت فتنه این مساله به عنوان نمادی از حاکمیت دوگانه و ضدیت بین رهبر و رییس جمهور به دنیا اعلام شود؟ آیا اصلا با فرض اینکه احمدی نژاد با چنین قصدی از دستور رهبری سر پیچی کرده است که مخافت و ضدیت خود را با او نشان بدهد، آیا اصرار و تاکید بر وجود این ضدیت مبارزه با احمدی نژاد ضد ولایت فقیه است یا تکمیل کننده برنامه او برای القای حاکیت دوگانه؟ به عبارت بسیار واضح اگر گروه موسوم به جبهه پایداری بویی از ولایتمداری برده بود باید می دانست که چرا خود رهبری این مساله برایش موضوعیت ندارد و به آن اشاره ای نمی کند. چون القای حاکمیت دوگانه در درجه اول به ضرر مصالح کشور و شخص رهبری است حتی اگر واقعیت داشته باشد. بنابر این اگر حضرات افراد این جبهه واقعا دلسوز و مطیع رهبری بودند باید به هر قیمتی وجود چنین تضادی را انکار می کردند نه اینکه تازه بر طبل آن بکوبند.

   مساله جایی بدتر می شود که بدانیم اين نامه فاقد شماره و مهر بود و به صورت دستنويس. کاملا واضح بود که يک نامه کاملا خصوصي بوده است. اما اين نامه که بايد جزو اسرار مي ماند از داخل هيات دولت لو رفت و به بحث اول کشور تبديل شد. کيهان به خود اجازه داد که اصل نامه را منتشر کند و بالاخره فردای آن روز و با گذشت يک هفته از رسانه اي شدن مساله نامه ، دفتر رهبري و سايت ايشان وجود نامه را تاييد کردند. پس از اين اين ماجرا بود که احمدي نژاد وزير اطلاعات را برکنار کرد ( و افراد ديگري را که اين مساله را به خارج از دولت برده بودند). البته مساله لو رفتن اطلاعات خصوصي نظام جدي است. و اگر واقعا اعضای جبهه پایداری ذره ای دلسوزی به حال رهبری داشتند اول از همه باید نگران لو رفتن این نامه ها می بودند تا اجرای یک دستورالعمل لو رفته.. حال نامه چه بود: ” انتصاب جناب آقاي مشايي باعث سرخوردگي علاقمندان شما است لازم است اين انتصاب کان لم يکن تلقي شود”. چند مساله خيلي جدي اينجا طرح مي شود. اگر رهبري واقعا مشايي را ناصالح مي داند چه اشکالي دارد که در نامه خصوصي بنويسد ” مشايي صلاحيت ندارد” چرا بار معنايي را تا حد ” سرخوردگي علاقمندان ” تنزل مي دهد؟ ضمنا چرا پيش از حتي نگارش اين نامه، افرادي متمسک به ماجراي مردم اسرائيل شدند و آن همه هياهو براي انتصاب مشايي به راه انداختند؟ مگر رهبري نفرموده بود ” ديگر تمام شد و کسي ادامه ندهد”؟ آيا همين هياهو ها در نامه رهبري منعکس نشده است؟ صادقانه بايد گفت اين مدعيان پيروي از ولايت حتي فرصت ندادند کسي فکر کند که اگر رهبري به رئيس جمهور نامه خصوصي مي نويسد جوابش را هم در يک ديدار و يا نامه خصوصي مي خواهد و نه به صورت يک نامه يا عمل رسمي.. اما اجبار رئيس جمهور براي پاسخ دادن به يک نامه غير رسمي از چه رو بود؟ اين سؤالات بسيار عميق است. واضح است که هیچ عقلی نمی پذیرد دستوری که به صورت خصوصی بوده و افشا شده همچنان مورد اجرا قرار گیرد…و تازه از اینها گذشته، اعضای جبهه پایداری به شدت بر الگوی دولت عدالت محور و علوی اصرار دارند. آیا در دولتی مانند دولت خود امام علی علیه السلام که شخصی مانند محمد بن ابی ابکر را عزل می کند آیا لزوما به دلیل انحراف فکری و بی صلاحیتی محمد بن ابی بکر است؟ چرا این حضرات یادشان می رود که حتی خود امام علی به مالک اشتر می نویسد:” ای مالک هر دوستوری از مافوق – کی؟ خود علی!- می رسد را با دستور خدا بسنج و هرگز کورکورانه اطاعت نکن و نگو که مامورم و معذور…” . نکته بسیار تاسف آور که نشانه شدت دور شدن اعضای جبهه پایداری از معنای ولایت است اینکه آنها بلافاصله برایتان ماجرای شیعه تنوری امام صادق علیه السلام را مثال می زنند و می گویند چرا احمدی نژاد تنوری عمل نکرد! چرا که اطاعت از سر یقین و رسیدن به رتبه حق الیقین را با اطاعت کورکورانه رعیت از ارباب اشتباه گرفته اند.

   در همین جا باید دید این گروه که مدعی ولایتمداری و اطاعت بی چون و چرای از رهبری هستند در مقابل سخنان آقای ابوترابی در توجیه افشای نامه خصوصی رهبری چه می گویند. بگذارید ابتدا حرفهای آقای ابوترابی را با نشریه پنجره بخوانیم:
   سوال) جناب ابوترابی فرد شما بودید که نامه معروف رهبری درباره برکناری مشایی را مطرح کردید. آیا به صلاح بود که مطرح شود؟
   به طور کلی اشاره می کنم. همان طور که مستحضرید نامه مقام معظم رهبری، محرمانه و دست نویس معظم له بود و کسی از محتوای آن اطلاع نداشت و بعد از یک فاصله زمانی که مفاد نامه اجرایی و عملیاتی نشد، بنده مأموریت یافتم که مفاد نامه را به اطلاع مردم برسانم.
   سوال) یکی از تخریب هایی که علیه شما وجود دارد این است که می گویند آن ماجرا مسئله ای شخصی بین دو مسئول عالی رتبه نظام بود که حاج آقای ابوترابی این اختلاف را علنی کرده و بین مردم کشاندند؟
   همان طور که اشاره این یک مأموریت قطعی بود و بلافاصله بعد از اینکه بنده مصاحبه کردم، مصاحبه همراه با تصویر بنده در سایت مقام معظم رهبری درج شد که پیام خود را به جامعه برساند که این اقدام در چهارچوب یک مأموریت و انجام یک وظیفه بوده است.
   سوال) پس با هماهنگی بود؟
   بله هماهنگ شده بود.

   جالب اینکه آقای ابوترابی در همین سخنان عملا اعتراف می کند که کسی که به ایشان چنان ماموریتی داده رهبری نبوده است. چرا که اگر وی از رهبری ماموریتی داشت که لازم نبود بعدا فکر کند و استنباط کند به دلیل انتشار مصاحبه خیالی خود در سایت شخصی رهبری عملش مورد رضایت ایشان بوده است!! بلکه صریحا می گفت دستور خود رهبری بود. نکته دیگر اینکه رهبری خودش سایت دارد و اگر احتیاجی ببیند یک دستور را علنی کند از سایت یا دفتر خود اعلام می کند. چکونه است که انتشار این نامه در روزنامه کیهان یک روز قبل از خود دفتر رهبری اتفاق می افتد؟ ظاهرا امثال ایشان اولا دسترسی به اطلاعات فوق العاده سری نظام دارند و ثانیا ابتدا کاری را انجام می دهند و سپس فکر می کنند آیا درست بوده یا نبوده! و به زبان دیگر با انتشار نامه همراه با امضای رهبری کاری می کنند دفتر رهبری ناگزیر از تایید وجود این نامه شود. چون در غیر این صورت باید آن امضای رهبری را جعلی اعلام کند. ( بگذریم که اساسا آن مصاحبه مورد اشاره آقای ابوترابی در سایت شخصی رهبری یعنی leader.ir وجود ندارد. اساسا این سایت جز مطالب و سخنان شخص رهبری سخن هیچ کس دیگری را نقل نمی کند. احتمالا منظور آقای ابوترابی سایت khamenei.ir است که سایت دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای است و با سایت شخصی رهبری فرق دارد.)

   البته عملکرد آقای ابوترابی بشدت جای سوال دارد اما در اینجا با ایشان کاری نداریم. روی سخن نگارنده الان به جبهه پایداری است. آیا این گروه ولایتمدار هرگز به خود زحمت داد اقلا یکصدم موضعی را که علیه احمدی نژاد به بهانه عدم اجرای این دستور گرفت را در مقابل این کار روزنامه کیهان گرفت؟ یا همین الان نسبت به این سخنان کاملا معنی دار آقای ابوترابی واکنشی از خود نشان داد؟

   به هیچ وجه. ظاهرا تنها دیوار کوتاهی که این گروه برای انتقادات و تند و شدیدش یافته است احمدی نژاد است. ای کاش این افراد می دانستند یا همین قدر فکر می کردند که لابد وقتی احمدی نژاد احساس کرد یا فهمید افراد دیگری پایشان در میان است حق دارد برود برای رهبری توضیح دهد و مجددا به طور خصوصی که آقایان نفهمند کسب تکلیف کند….یا شاید هم برخی افراد خود را مطلع از همه سخنان خصوصی میان رهبر و رییس جمهور می دانند که با این اطمینان تاکید می کنند رییس جمهور تمرد کرد؟

  • خدمات ۸ ساله ی دکتر احمدی نژاد ( قضاوت با شما )
   ۱ – تمرکز زدایی ثروت از تهران به شهرهای مرزی و استانهای فقیر نشین
   ۲ – رساندن رتبه ی علمی ایران از ۹۸ دنیا به ۲۳ دنیا
   ۳ – رساندن استقراض و بدهی خارجی از ۶۰۰۰۰ میلیارد دلار به ۱۶۰۰۰ میلیارد دلار
   ۴ – فعال کردن مجدد و بی چون و چرای سازمان و نیروگاههای انرژی اتمی
   ۵ – رساندن غنی سازی از ۳ به ۵ و سپس به ۲۰ درصد ( که دولت تدبیر نابودش کرد )
   ۶ – ایجاد نسل جدید سانتریفیوژها با ارتفاع ۱ متر ( در آمریکا ۶ متر – افتضاح )
   ۷ – ارسال ۱۲ ماهواره طی ۸ سال به فضا ( بی نظیر )
   ۸ – ایجاد هدفمندی یارانه ها و تقسیم ثروت از اغنیا به فقرا ( که هیچ دولتی نتوانست )
   ۹ – خانه دار کردن میلیونها نفر با ایجاد طرح مسکن مهر
   ۱۰ – ایجاد اشتغال برای صدها هزار جوان با طرح مهر رضا و مهر ماندگار
   ۱۱ – سفرهای استانی و حل مشکلات و معضلات مردم ، رو در رو
   ۱۲ – زنده کردن نام مبارک امام زمان ( عج ) در دنیا و سازمان ملل
   ۱۳ – به زانو در آوردن آمریکا ( شیطان بزرگ ) در برابر ایران هسته ای
   ۱۴ – بستن سفارت روباه پیر ( انگلیس ) در ایران
   ۱۵ – افزایش روز افزون قدرت نظامی با ساخت نسل های جدید موشکهای بالستیک
   ۱۶ – بازم بگم یا هنوز میخواید خدماتشو زیر سوال ببرید … ؟
   http://www.xum.ir/images/2014/04/05/f7c3b412cd752890dbbc616bd17dce2b-425.jpg

  • احمدی نژاد باید محاکمه شود…
   او را محاکمه کنید…
   محکوم کنید…
   زندانیش کنید…
   اعدامش کنید…
   قطعه قطعه اش کنید…
   بسوزانیدش…
   خاکسترش را هم به باد دهید…
   باور کنید جرمی از جرم او سنگین تر نیست…
   او به رعیت ها کرامت انسانیشان را یادآوری کرد…
   او باعث شد تا کابوس خمینی بت شکن بار دیگر خواب طاغوت ها را برآشوبد…
   او هیمنه و ابهت بت اشرافیت را در هم شکست…
   او یاد انقلاب خمینی کبیر را خودسرانه در اذهان احیا کرد…
   او خاکریز تنهاترین سردار بود در نبرد نهایی با اسلام آمریکایی…
   او فرزند انقلابی انقلاب بود و از جنس مردم پابرهنه و چه جرمی بزرگتر از پابرهنه بودن یک سردار!
   چه جرمی بزرگتر از این که پابرهنه بیایی و پابرهنه بروی تا از جنس مردم باشی…
   احمدی نژاد را محاکمه کنید…
   به او رحم نکنید

   با تشکر از عباس، سلمان امام خامنه ای کاربر سایت کلوب دات کام

  • البته در ظاهر شايد بتوان متن اين نامه را در مخالفت رهبري با مشايي دانست اما با عميق شدن در كلمات به كار برده شده در آن ميتوان نتايج بهتري بدست آورد.

   آنجايي كه رهبري نوشته اند”اين انتصاب بر خلاف مصلحت جنابعالي و موجب اختلاف و سرخوردگي ميان علاقمندان به شما است”.

   نكته اول اين است كه رهبري اين” انتصاب ” را بر خلاف مصلحت احمدي نژاد ميدانند و نه اين” شخص را”.

   نكته ي مهم تر آنكه رهبري معتقدند كه اين انتصاب موجب “سرخوردگي” ميان علاقمندان احمدي نژاد ميشود . سر خوردگي چه زماني به وجود مي آيد؟ زماني كه انسان , شخصي يا چيزي را بالاتر و برتر از خود ميبيند و به دليل نداشتن ظرفيت پذيرش آن دچار سرخوردگي ميشود. به همين دليل ميتوان نتيجه گرفت كه سرخوردگي عنوان شده توسط رهبري به دليل بالا تر بودن و برتر بودن عمق فكري مشايي و كوتاه بين و سطحي نگر بودن برخي علاقمندان به احمدي نژاد است كه به دليل نداشتن همان ظرفيت, دچار سرخوردگي ميشوند.

  • در زیر به فهرست مشکلاتی که دولت احمدی نژاد با همراهی دوستان دلواپس خود برای کشور، تراشید اشاره می شود. مسلما این فهرست برای اطلاع دلواپسان نخواهد بود زیرا کسی که خود را به خواب زده است هیچ گاه بیدار نخواهد شد.

   1- دستیابی به مقام اول در فرار نخبگان از کشور با فرار سالانه 150 هزار نخبه ایرانی معادل ضرر سالانه ۱۵۰ میلیارد دلاری.

   2- افزایش شدید نرخ بیکاری از 10 درصد به بیش از 25 درصد و کسب جایگاه هفتم جهان بالاتر از بسیاری ار کشورهای آفریقایی.

   3- افزایش شدید قیمت ها و فشار بر مردم با بیش از 3 برابر کردن تورم از 10 درصد در سال 84 به 38.4 درصد در سال 92 و دست یابی به جایگاه سوم جهان بعد از بلاروس و سودان و بدتر از افغانستان و زیمباوه!

   4- افزایش بیش از 5 برابری قیمت مسکن طی سال های 84-92.

   5- کاهش شدید رشد اقتصادی از 8 درصد به منفی 5.4 درصد طی سالهای دولت دهم و نهم و دست یابی به مقام سوم رشد منفی اقتصادی در جهان.

   6- گسترش فساد در شبکه بانکی کشور و افزایش معوقات بانکی از 7 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 82 هزار میلیارد تومان در سال 92.

   7- افزایش سرسام آور هزینه های درمانی و افزایش سهم مردم از پرداخت آنها از 50 درصد به بیش از 85 درصد.

   8- کاهش شدید نرخ رشد تولیدات صنعتی از 12 درصد به منفی 14 درصد و هم تراز شدن با کشورهایی همانند برمودا، پالائو، باهاماس و وانواتو.

   9- تلاش در نابودی صنعت دامپروری و کاهش شاخص تولید دامپروری از 107 به 95 طی سال های 84-92.

   10- کاهش نرخ رشد تولیدات کشاورزی از 9 درصد در سال 84 به منفی 11 درصد در سال 92.

   11- کاهش 4.2 برابری ارزش پول ملی از 902 تومان به ازای هر دلار در سال 84 به بیش از 3800 تومان در سال 91.

   12- کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران از روزانه 4 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه و تنزل جایگاه ایران بین تولیدکنندگان اوپک از رده دوم به رده پنجم.

   13- افزودن 6.5 میلیون نفر به جمعیت غیر فعال کشور طی سال های 84-92.

   14- افزایش تعداد کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل و کودکان کار از 3 میلیون در سال 85 به بیش از 7 میلیون کودک و نوجوان در سال 92.

   15- عدم توجه به جایگاه پژوهش و تحقیق و کاهش سهم اعتبارات تحقیقات از تولیدناخالص داخلی از 0.63 درصد در سال 84 به کمتر از 0.42 درصد در سال 91.

   این فهرست تنها گوشه ای از شاهکارهای دولت های احمدی نژاد در زمینه مشکلات کشور است. در کنار این آمارهای اقتصادی می توان به فهرست بلندی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روحی و روانی و حوزه سلامت اشاره کرد که دولت های احمدی نژاد با کمک دوستان دلواپس امروزی خود برای مردم و کشور ایجاد کرده اند. مشکلاتی که این افراد دیدند و در مقابل آن سکوت کردند. از این رو مشخص می شود که دغدغه دلواپسان چیزی فراتر از مسائل و مشکلات مردم، جامعه و کشور است.

   • سلام
    ضمن اینکه خیلی جالبه که شما اینها رو با چه زحمت و تحقیقی جمع فرموده اید( ان شاءالله که رشته ی دانشگاهیتون اینه!(!) وگرنه چنین همت مضاعفی برای جمع چنین اطلاعاتی (؟!!!) واقعا جای تحسین داره!!!) و من فعلا قصد و وقت ورود به این لیست به ظاهر آماده ی صرفا وقت تلف کن ندارم، قصد دارم توجه مخاطبان رو به یک مسئله جالب ، جلب کنم:

    جالبه!
    پای مطالبی که طرز تفکر دکتر احمدی نژاد و مهندس مشایی رو می نویسن، امثال شما کامنت های به اصطلاح آماری میذارید (و انگار نظری درمورد اون همه تهمت انحراف و … به صاحبان چنین اندیشه هایی ندارید!!!)
    اون وقت پای مطالبی که آمار دولت نهم و دهم رو به تفصیل بیان میکنه و به ابهامات و اتهام ها پاسخ میده، امثال شما کامنت های به اصطلاح دلسوزانه در مورد طرز تفکر انحرافی ، سحر شدگی، مسخ شدگی، ضد ولایتی، ضد دینی و … می ذارید(گویا هیچ نظری در مورد استدلالات آماری محکم مطرح شده ندارید!)

    خلاصه ، هر جا هر چی به صلاح هست!
    به به! به به !

  • درود بر احمدی نژاد مطیع ولایت و درود بر مهندس مشایی مظلوم و دوست داشتنی

  • این جور بحث ها دیگه قدیمی شده و دیگه حالم به هم میخوره از کسانی که میخوان دست به دامن یک چیز متوهم و احمقانه بشن برای تخریب احمدی نژاد و مشائی! ….. والا …..!

   • اقای شاهرخ با توجه به حرف هاتون فکر کنم از لحاظ روحی حال مساعدی ندارین الان.
    حالتون خوبه؟؟

    • از خوشحالی زیاده .باید یک چند وقتی بگذره تا دوباره همه خودشون و پیدا کنند.

    • کامنت ها و نظرات و اخلاقیات نگین خیلی عجیب است
     واقعا خانم نگین حال شما خوبه؟!
     یکی باید این سوال را از خودت بپرسه

    • چرا از عقاید و موضع گیری های احمدی نژاد ایراد نمی گیرند و فقط دروغ خانه نشینی احمدی نژاد و معاون اولی مشائی را پیش می کشند ؟ چرا دست به دامن چیزهای غیرمنطقی می شوند؟ چرا منصفانه احمدی نژاد را نقد نمی کنند؟ جالب اینجاست برای حزب اللهی هایشان هر چه از رهبری کامنت بذاریم باز هم حرف خودشون رو می زنند … به نظرم این دو موضوع احمقانه ترین موضوعات برای نقد یا تخریب یک نفر هستند!

  • احمدی نژاد خیلی مظلوم بود
   همین
   واقعا سرباز آقا بود اهل حرف نبود
   اهل عمل بود

  • حرف درستی زد مشایی که الان فصل کار سیاسی نیست باید کم کم غبارها بشینه تا حقیقت معلوم بشه .دکتر هم اگه بخواهد جواب تهمت ها را بدهد دوباره کسی صدایش را نمی شنود .وقایعی که الان داره اتفاق میفته خودش بهترین پاسخ به انحراف یابان هست .همه باید خلا نبود عدالت را حس کنند و خودشان به این مطلب برسند که تنها کسی که بعد از رهبری برای مردم و کشور دلسوزی می کرد و از جان مایه میگذاشت فقط احمدی نژاد بود.

  • احمدی نژاد و ایستادن در برابر فرمان رهبری؟!
   محال است
   اصلا خنده دار است

   • بله بهار جان
    متاسفانه این کار رو کرد و همه ی طرفدارانش که بخاطر زحمتاش عاشقش بودن رو ناراحت کرد
    متاسفانه دوسال اخر در حق لایت بد کرد
    ولایتی که انقدر از این دولت حمایت کرد
    همون رهبری که میگفت من دولتی مثل این دولت ندیدم و احمدی نژاد رو مثل پسر خودش میدونست ،کاری کرد که بگه من فعلا نصیحت میکنم
    واقعا اواخر دولت خون به دل اقا کرد متاسفانه
    مگه ماجرای دانشگاه احمدی نژاد 16 میلیارد بیت المال رو نشنیدی؟

  • یادش بخیر ریس جمهور مردمی و پر تلاش احمدی نزاد
   این تهمت ها به خادم ملت نمی چسبه

  • احمدی نژاد بد کرد در حق ولایت و این اغاز سقوطش بود

   • زاهـــــــــــدی
    تعریف شما از ولایت چیست؟!
    احمدی نژاد را چگونه تعریف میکنی؟!
    بدی از منظر شما به چه چیزی گفته میشود ؟!
    حق چیست ؟! چه کسی بر گردن چه کسی حق دارد؟!
    سقوط و صعود از دیدگاه شما چه معنایی دارد؟!
    و …؟!
    پیشنهاد میکنم حداقل یکبار نهج البلاغه بعد قانون اساسی رو مطالعه کن بد نیست!!

   • متــوســــلــیــــــان
    0
    0

    فقط میتونم بگم
    ضبط صوت!!!

  • دكتر باور كن تو بي همتايي…

   البته اگه اسفنديار رو كنار بگذاري

   • متــوســــلــیــــــان
    1
    0

    صـــــابری
    دوستی خاله خرسه که میگن شمایید!

   • بسم الله الرحمن الرحیم
    جناب متوسلیان به خداوندی خدا سوگند که بنده شما و امثال شما را همان خرس خاله هایی میبینم که فقط ادعای دوستی با دکتر را دارند.

    دوستان، لطفا همه انسان ها از جمله دکتر را برای خدا و به خاطر خود خدا دوست بدارید تا خدایمان بیش از این غریب نباشد…

    خدا نگهدار همگی.

  • معلوم بود احمدی نژاد از اون ادم رمال و دزد دست نمیکشه وبه حرف رهبر عزیز گوش نمیده……لبیک یا سید علی

   • آقا سید جلال
    شما که سید هستید دیگه چرا؟
    پس سیادت چی میشه؟
    میشه یه نمونه از دزدی های ایشون را بگی؟
    چرا پس محاکمه نشده ایشان؟

  • شما میگید که احمدی نژاد کوتاهی نکرد
   هرچند این کار رو کرد و برخلاف توجیح مشایی باید بگم احمدی نژاد خیلی کوتاهی کرد
   چطر یک وزیر رو در سفر خارجه برکنار میکنند مشایی رو نمیتونن؟اونم وقتی امام دستو میده؟
   بعدم جناب نویسنده مشورت دیگه چه صیغه ایه؟
   دستور امام لازم الاجراست.فورا و بدون تعلل
   حالا گیریم حرف شما درست
   ولی باید گفت احمدی نژاد برای چی اصلا به این آقا منصب داد که بعد به دستور آقا بخواد برکنارش کنه؟
   اونم وقتی شب قبل از اینکه به عنوان معاون اول منصوبش کنه حضرت آقا گفتن این فرد انتخاب نکن که برای اسلام و ایران خطرناکه
   که متاسفانه احمدی گوش نکرد و لج کرد.بعضیا میگفتن مشایی جادوش کرده
   کل مملکت دست این اقا بود.وزیرا رو این برکنار میکرد احمدی اطاعت.
   ضربش رو هم زد
   فکر میکنی برای چی اصولگرا ها شکست خوردن تو انتخابات ریاست جمهوری؟
   چون اصولگراهار چند دسته کرد و به جون هم انداخت

   • متــوســــلــیــــــان
    1
    0

    فرزانه
    حتماً قبول دارید که مقام معظم رهبری با کسی تعارف ندارد
    حتماً قبول دارید که معظم له بالاترین مقام کشور هستند

    چرا حضرت آقاحکم حکومتی را درهمان تاریخ در سایتشان(لیدر دات آی آر) منتشر نکرد؟!

    چرا بعد از چند روز که نامه ایشان از طرف دیگران علنی شد در سایت معظم له انتشار یافت؟!
    آیا قبول دارید در صفین خوارج علی علیه السلام را مجبور به “عقب نشینی” کردند؟! !!!!!
    آیا جناب مالک اشتر دستور امیرالمومنین مبنی بر عقب نشینی را بار اول اجابت کرد؟!
    از نگاه شما آن کار مالک چه منطقی دارد؟!
    آیا جناب مالک میخواست با امر مولا مخالفت کند؟!
    گفتید چرا احمدی نژاد به این آقا منصب داد !
    طبق اصل 126 قانون اساسی رییس جمهور حق دارد معاون اولش را انتخاب کند…
    اما دکتر احمدی نژاد از این حق قانونی خود محروم ماند!
    شما میگید: اونم وقتی شب قبل از اینکه به عنوان معاون اول منصوبش کنه حضرت آقا گفتن این فرد انتخاب نکن که برای اسلام و ایران خطرناکه!
    کی و کجا حضرت آقا این عرایض را داشتند؟!کی وکجا گفتند برای اسلام و ایران خطرناکه؟!!!!!!!لطفاً آدرس بده از سایت خود معظم له نه جایی دیگر! و اگر چنین چیزی نیست این نسبت های ناروا را به معظم له نبندید…
    گفتید بعضی میگن جادوش کردن!
    بعضی ها نبود و اولین بار آن شیخ ساده لوح این حرف را زد که بعد ها امثال شما مثل طوطی تکرارش کردین البته دکتر جوابشون رو داد و گفت شما این سحر رو باطلش کنید اگر برحقید!!!
    گفتید کل مملکت دست این آقا بود!
    خیلی خوب آقا در دیدار آخرش کل دولت نهم و دهم رو مورد تمجید قرار داد و شاه بیت فرمایشات معظم له این بود که دولت نهم و دهم(84 تا92)شعارهای انقلاب را برجسته کرد…
    اما ضربه به اصولگرایان و شکست در انتخابات 92
    دکتر احمدی نژاد و به تبعش مهندس مشایی هیچگاه نگفتن اصولگرا هستن و همیشه برائت جستن از این قضیه
    خوب بود نماینده گفتمان احمدی نژاد در انتخابات 92 اجازه رقابت پیدا میکرد تا وزن گروه های سیاسی بیشتر معلوم میشد!!

    • متاسفانه انقدر جریان باطل غربی و اصلاح طلبان بر علیه دولت ولایتمدار و انقلابی و پرکار احمدی نژاد کار کردند که مومن ها و حزب اللهی ها هم باور کردن و شدن پادوی آنها برای تخریب دولت نهم و دهم…
     دولتی که هیچ کس را جز خدا و مردم و رهبر نداشت
     و جالبه مدال انقلابی گری را فقط از دست رهبری دریافت کرده بود و این درحالی بود که همه او را متزلزل در انقلابی گری میدانستند!!!!!

     ایندگان قدر حاج محمود را خواهند دانست

  • اين سايت رو بايد اسمش بزاريد بچه هاى مشايى..
   کدوم دروغ؟؟؟
   شما افاضات حاج رحيم در مورد اسلام شنيدى فيلم و مستند هم هست
   نکنه اون هم از نظر شما دروغه؟!
   غير از بقيه افاضات خارج از شرع و عرف ايشون..
   در ضمن شما معنى حکم حکومتى هم نفهميدى پيشنهاد ميکنم يه مطالعاى داشته باشيد بزرگنمايى و سياه نمايى هم در مورد وزنه هاى انقلاب تبعات داره ..
   جوان انقلاب!!!

   • سلام
    اتفاقا آقای عبدالله
    شما که ادعات میشه برو درباره حکم حکومتی یه قیاسی بکن تا بهتر متوجه بشی
    تا حالا احکام حمومتی رهبری به آقای مصلحی و اقای جنتی را خوندی؟
    اصلا این متن رو خوندی؟
    به نظرت حکم حکومتی که بالاتر از قانون اساسی است باید در یک برگه کوچک دست نویس نوشته بشه؟
    به نظرت چرا رهبری خودشان از طریق دفترشان منتشر نکردن؟
    فکر نمیکنی در این موضوع حداقل اشتباه کردی؟!!!

    به نظر من حب و بغض رو بذار کنار و با تقوا وارد شو

   • سام
    مبگم همون سخن مهندس مشایی درباره پایان اسلام گرایی مال حدود سالهای آخر دولت خاتمی است
    اون موقع که تازه حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان روی کار بود و حسابی به اسراییل فحش میداد و عاشورا میگرفتن و حجاب را برگرداندند و…

    اون موقع مهندس ما فرمود پایان اسلام گرایی
    یعنی این اسلامی که اینها دارن اسلام واقعی نیست
    اسلام واقعی میخواهی بیا ایران در محضر امام و رهبری
    دقیقا همون قصه مکتب ایران

    الان شما تحولات ترکیه در ضدیت با سوریه و همدستی با امریکا را اسلام میدونی؟
    آیا تحولات مصر و روی کار آمدن السیسی را اسلام میدانی؟!
    آیا داعش را اسلام میدانی؟

    اسلام واقعی تشییع است
    اسلام واقعی اسلامی است که امروز منادی او امام خامنه است

   • آفرین عبدالله
    دمت گرم
    حرف دل ما را زدی
    این سایت جوان انحرافی است نه انقلابی

  • این را میدانم که احمدی نژاد هرگز برای ریاست جمهوری تایید نخواهد شد
   همانگونه که مشایی نشد این دو تن برای حامیان خط رهبری خطرناک و گمراه کننده هستن از هر مرجع تقلیدی که دوست داشتید سوال زیر را بپرسید اگر جواب مثبت شنیدید آن وقت باور کنید که احمدی نژاد بی نقص است(در بین انسان ها)
   سوال: آیا تهمت زدن و هتاکی به فرد رقیبمان در ملأ عام بدون آنکه در محکمه ای اثبات شده باشد، جایز است؟ آیا مطابق با احکام اسلامی است؟
   (احمدی نژاد مثل آب خورن به دیگران تهمت میزد:تهمت به برادران لاریجانی و خیلی های دیگر)
   خودم از استاد قرائتی شنیدم(از تلویزیون) که این رفتار را محکوم کردند.

  ارســــال دیدگــاه

  *

  *

  *

 • پربازدیدتـرین ها
 • پربحث تـرین ها
 • وقتی که شن‌ها هم برای یاری انقلاب و امام مأمور خدا می‌شوند… / بازخوانی شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس

  روسای‌جمهور ایران چگونه انتخاب شدند؟

  ۱۰ روش ساده برای تازه نگه داشتن گل‌های شاخه‌ای

  مادرها در علاقه‌مندسازی دخترانشان به حجاب، چقدر می‌توانند موثر باشند؟

  ۴ نوع مختلف تربیت و بازخورد هر کدام روی فرزند شما

  نوشیدنی سریع الاثر برای‌ سلامت‌ کبد

  روایت حجت‌الاسلام رحیمیان از سادگی اتاق مقام‌معظم‌رهبری‌

  روش های توصیه شده برای ترک گناه

  سرنوشت تألیف مشترک آیت الله خامنه‌ای و شهید مطهری چه شد؟

  ثبت‌نام گسترده کاندیدای ریاست‌جمهوری، زمینه‌ها و پیام‌ها

  از بنی‌صدر تا روحانی/ نگاهی به شعارهای‌ انتخاباتی روسای‌ جمهور

  آب هم بهانه بود که قربانی‌ات کنند..

  کاری‌ نکنیم که احمدی‌نژاد از دایره انقلاب خارج شود/ انتقاد از اقدامات غلط وی برای اتمام حجت برهمگان لازم است اما سیاه‌نمایی ممنوع/ همچنان یک تار موی دکتر احمدی‌نژاد را به فتنه‌گران و غرب زدگان وطن‌فروش نخواهم فروخت

  آیت‌الله رییسی: مطلقا نخواهم گذاشت در هیچ کجا فساد لانه کند

  «دکتر قالیباف»؛ از فرماندهی لشکر۵ خراسان تا شهرداری‌تهران

  «آیت‌الله رئیسی»؛ از تدریس در دانشگاه تا تولیت آستان‌قدس‌رضوی(ع)

  «حسن‌روحانی»؛‌ از نمایندگی‌مجلس تا ریاست‌جمهوری

  «مصطفی‌میرسلیم»؛‌ از وزارت فرهنگ و ارشاد تا ریاست شورای‌مرکزی‌حزب‌مؤتلفه

  اوضاع این روزهای ترکیه سندی بر مرگ‌تدریجی رویای‌روشنفکران / اردوغان پس از پیروزی در همه‌پرسی: من هم یک انسان هستم، هر لحظه ممکن‌است بمیرم

  آیت‌الله رییسی: آیا در شان ملت ماست که شخص بیکاری شرمنده خانواده خود باشد؟

 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • تبلیغات
 • منبـر و حسینیه

  روش های توصیه شده برای ترک گناه

  رونوشتی از سفر به سامرا و کار در خانه امام‌ زمان(عج) / حواشی تعویض ضریح‌ مطهر امامین‌ عسکریین علیهم‌السلام

  ماجرای رفتن امام هادی علیه‌السلام به قفس شیر درنده

  سه شرطی که امام‌علی(ع) برای مهمانی‌رفتن گذاشتند

  انتقاد عالم‌مشهور کربلا از پارلمان‌عراق و تمجید از جمهوری‌اسلامی؛ در رابطه با «روز زن»

  ماجرای یخ فروشی که مفسر سوره عصر شد

  درخت زقوم چیست؟

  پنج شرط توکل بر خدا در کلام امام کاظم(ع)

  ۲خبر غیبی خداوند در سوره‌ی‌مبارک «کوثر»

  بیانیه جمعی از طلاب در باره انقلاب‌زدایی از حوزه

  فرشتگان عذاب در قبرستان تخت فولاد اصفهان

  فتوای آیت الله سیستانی درباره فوتبال و کشتی کج

  مستند شوک حلقه‌شیطان | فیلم

  خروش طلاب، فضلا و مردم‌انقلابی‌ علیه‌ سخنان‌ضددینی استاندار خراسان‌جنوبی

  ذکر مصیبت حضرت‌زهرا(س) توسط حاج‌قاسم‌سلیمانی | فیلم

  تذکر مهم آیت‌الله ناصری: از مقام‌معظم‌رهبری‌ جدا نشوید | فیلم

  راز گریه‌های معنادار حضرت‌زهرا سلام‌الله‌علیها

  چرا حضرت زهرا (س) را «امّ‌ابیها» نامیدند؟

  شهادت‌ و تدفین حضرت‌زهرا از زبان امیرالمومنین علیهما السلام / پیامبر اکرم(ص) چه وعده‌ای به دخترشان دادند؟

  متن وصیت‌نامه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از شهادت

  عفاف و حجاب

  مادرها در علاقه‌مندسازی دخترانشان به حجاب، چقدر می‌توانند موثر باشند؟

  چند پیشنهاد به پدرانی که می‌خواهند یک دختر باحجاب داشته باشند

  چگونه دخترم را به حجاب علاقه‌مند کنم؟

  جلوگیری از پرواز ۵ دختر ساپورت پوش آمریکایی در هواپیما

  انتقاد نهادهای اروپایی از حکم دیوان دادگستری اروپا درباره قانونی شدن ممنوعیت حجاب

  برگزاری روز حجاب در دانشگاه کانادایی

  در مورد عکس‌گرفتن حسن‌روحانی با دو دختر

  ازدواج‌موقت، چالش یا راهکار برای نظام‌اسلامی؟

  عفت‌وحیا حلقه‌ی مفقوده در مد و پوشش

  لشکر زنان و دختران مجرد در تهران

  کدام آیه قرآن درباره حجاب است؟

  دورهمی زنانه ضدانقلاب و بهائیت برای تغییر در ایران | تصاویر

  درخشش بر سکوی قهرمانی با حجاب‌اسلامی

  فضه‌سادات حسینی: مراقبم حجابم کمرنگ نشود / افرادی که حریم‌ها را رعایت نمی‌کنند من را آزار می‌دهند

  عروس ایتالیایی در حرم امام رضا (ع) مسلمان شد

  با دوستان کم‌حجابمان خود چه کنیم؟

  ایرانی‌ها به تاریخ‌شان رجوع کنند، دیگر از غربی‌ها الگو نمی‌گیرند

  ماجرای دست‌دادن یک دختر ارمنی به امام موسی‌صدر و واکنش جالب ایشان

  آمار طلاق در ایران ناراحت کننده‌است

  مادر چادری، دختر مانتویی! چرا و چگونه؟

  دفاع و شهادت

  از عشت‌رانی در کاباره تا شهادت در جبهه

  آخرین دیدار نادر طالب‌زاده با شهیدهمدانی

  شهید دکترحجت‌اله‌رئیسی؛ نخبه‌ای که دفاع از اسلام را به پیشنهاد کار در مجلس سِنا با حقوق ماهیانه ۳۰ هزاردلار ترجیح داد

  دو ساعت قبل از شهادت آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی چه گذشت؟ / ماجرای آخرین معانقه با حضرت‌امام(ره)

  یاد باد آن روزگاران، یاد باد | تصاویر

  خاطرات یک رزمنده نوجوان: با سیم‌ سر پاسدارها را می‌بریدند!

  نجات متوسلیان از زندان رژیم‌صهیونیستی کلید خورد

  روایتی تکان‌دهنده از شهیدی که پیکر او با گذشت ۱۶ سال سالم ماند

  «بابا رجب» غریبانه رفت / برای خودش که نشد؛ سرپناهی برای خانواده‌اش فراهم کنید

  روایت همسرانه از شهید ارباً اربا شده در سوریه: آسمانی‌شدن فقط مخصوص آقایان نیست

  مدافعان حرم و دخترهایی که بعد از شهادت پدر، بابایی می‌شوند

  ناگفته‌های شهید حاج‌رجب بعد از دیدار امام خامنه‌ای: به آرزویم رسیدم…

  ماجرای پیشنهاد بی‌شرمانه استاد زن امریکایی به «عباس بابایی» چه بود؟

  همسر شهیدعلیرضاتوسلی: آرزوی ابوحامد شهادت بود / شهید معتقد بود جنگ سوریه به آزادی قدس منتهی می‌شود

  جزئیات جدید ربایش دیپلمات‌های ایرانی در لبنان

  ماجرای برخورد شهیدچمران با رضاسگه!

  نامه اخلاقی یک شهید درباره «ماه رمضان»

  هفت پلان از زندگی شهید اسحاقیان

  نظر رهبر معظم انقلاب درباره فیلم ایستاده در غبار / حمیدیان: «ایستاده در غبار» چکیده رویاهای من است

  چند روایت از عوامل شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی

  خطوط قرمـز

  بازخوانی دستور قاطع امام‌خمینی(ره) برای مقابله و اعدام منافقین

  کاری‌ نکنیم که احمدی‌نژاد از دایره انقلاب خارج شود/ انتقاد از اقدامات غلط وی برای اتمام حجت برهمگان لازم است اما سیاه‌نمایی ممنوع/ همچنان یک تار موی دکتر احمدی‌نژاد را به فتنه‌گران و غرب زدگان وطن‌فروش نخواهم فروخت

  ذلتی که دیپلماسی دولت‌یازدهم با نام تعامل‌سازنده با جهان نصیب ملت‌ایران کرد / ۳۱ اظهارنظر ضدایرانی کشورهای دنیا علیه ایران در یک سال گذشته + جدول آماری

  روحانی مصوبه «شنود» مکالمات‌مردم را ابلاغ کرد

  ریزنویسی آیات‌قرآن روی طلا و نقره چه دردی از جهان اسلام دوا می‌کند؟ / قرآن کتابی‌است برای «هدایت‌بشر» نه کالایی‌لوکس جهت خودنمایی و خرید و فروش

  آقای‌ احمدی‌نژاد! اگر سخنان رهبری به شما «توصیه» بوده‌ اما آیا نامه شما هم به رهبری «لاف و تعارف» بوده است؟/ با این رفتارها، بخش عمده‌ای از مردم و یاران انقلاب از شما دل بریدند/ شعارهای شما همچون «بازگشت خوانندگان غربی» و «سهل انگاری در حجاب» ، «نامه به سران فتنه» ، «ایجاد شکاف های امنیتی و قومیتی» و… رنگ و بوی اصلاح‌طلبی دارد تا انقلابی‌گری

  احمدی‌نژاد برای کمک به ۸ساله شدن دولت‌روحانی با تمام قوا به میدان آمد / احمدی‌نژاد پس از ثبت‌نام در انتخابات۹۶ : رهبری گفتند نیا تا دو قطبی نشود، ما آمدیم الآن سه قطبی شده است، پس مخالف نظر رهبری نیست!

  دوگانه جنگ_صلح صحیح است اما دقیقا برعکس آنچه که غرب‌گرایان داخلی وانمود می‌کنند / تداوم یک دولت‌غربگرا می‌تواند جنگ نظامی را به کشور تحمیل نماید!

  آن اسلامی که ربطی به اقتصاد ندارد، اسلام‌آمریکایی است؛ نه اسلام‌ناب‌محمدی / چه کسانی و به چه علت از هشدارهای مراجع‌تقلید درباره «نظام‌بانکی‌رباخوار» وحشت دارند؟ | فیلم

  امام(ره) فرمودند: آقای‌منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند فاسد تربیت می‌کند / به منتظری گفتیم اطرافیان شما آقای‌شمس‌آبادی را کشتند؛ گفت مگر آدم خوبی بود؟!

  وزیراطلاعات دولت حسن‌روحانی چگونه انتخاب شد؟ | فیلم

  روایت دیدار مامور سیا با آیت‌الله‌ منتظری/ تعجب جاسوس‌آمریکایی از ساده‌لوحی و تحت‌تاثیربودن منتظری / آیت‌الله‌ منتظری: کارتر رئیس‌جمهوری‌ مومن و حامی حقوق‌بشر است!

  در مورد عکس‌گرفتن حسن‌روحانی با دو دختر

  نتیجه چهارسال خوش‌خدمتی به کدخدا! / رای سازمان‌ملل به گزارش حقوق‌بشری علیه ایران

  از خواب کروبی تا خودمرکزبینی هاشمی / تلاش برای ایستادن در برابر آرای‌مردم در انتخابات۸۴ چگونه ناکام ماند؟

  اصغرفرهادی با یک روزنامه‌اسرائیلی مصاحبه‌کرد / مقایسه احمدی‌نژاد با نتانیاهو | تصویر

  ماجرای ایستادگی حضرت امام‌ خامنه‌ای در سالهای ۷۶، ۸۴، ۸۸ و ۹۲ چه‌ بود؟

  بازخوانی توصیه‌های امام‌خامنه‌ای در سالی‌ که گذشت

  تماشای این تصاویر به مسئولان‌دولت توصیه نمی‌شود! / سفره خالی‌خالی‌خالی کپرنشینان‌کرمان در شب‌عید

  چرا سیدمحمود دعایی بر تابوت با پرچم شیروخورشید نماز خواند؟ | تصویر

  شــــــوک

  ۱۰ روش ساده برای تازه نگه داشتن گل‌های شاخه‌ای

  ۸ نقطه زیبا که در سفر به محلات باید از آنها دیدن کنید

  ناگفته‌هایی از پرونده «قتل ستایش قریشی»

  تقلید از مدل موی رهبر کره شمالی ممنوع! / تصاویر

  سکسکه چگونه باعث مرگ عارف لرستانی شد؟

  راز گوشی مهران مدیری در دورهمی / تصویر

  با بشقاب گل‌سرخی قدیمی یک ساعت دیواری زیبا بسازید

  کشف شهر زیرزمینی در ۴۰۰کیلومتری غرب تهران | تصاویر

  مراسم راهبه‌شدن دختران در تایلند | تصاویر

  ۷ مدل جدید بستن شال برای خانم‌های شیک پوش

  ۲ راه حل ساده برای برطرف کردن بخار آینه حمام

  کلاهبرداری جدید با پیامک‌های ارزش‌افزوده

  شیوه عجیب جریمه‌ی استفاده از چراغ نوربالا | تصویر

  چگونه ماهی‌قرمز بیمار را تشخیص دهیم؟

  استتار خیره‌کننده جغد / تصویر

  حراج یک فراری بسیار خاص به قیمت ۱۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان!

  همبرگر طلای پسر حاکم دبی / تصاویر

  زمانی برای کتک خوردن مردها | تصاویر

  ویکی لیکس: سیا از طریق تلویزیون خاموش هم جاسوسی می کند

  تصاویر منتخب حیات‌وحش هفته‎

  خـانه و خانواده

  ۴ نوع مختلف تربیت و بازخورد هر کدام روی فرزند شما

  ۵ روش برای اینکه در زندگی احساس شادی کنید

  ۸ علت پرحرفی نوجوانان و شیوه برخورد مناسب با آن

  امام‌خامنه‌ای: حضرت‌زهرا(س) در اوج مقام معنوی‌والهی، مادر، همسر و خانه‌دار بود

  جزئیاتی از طرح آموزش‌های پیش از ازدواج

  میانگین سن ازدواج : زنان ۲۳ سال-مردان ۲۶ سال

  حضور فرزندان در فضای‌مجازی را چگونه مدیریت کنیم؟

  ایران ۳۳۰سال پیش از نگاه جهانگرداروپایی | تصاویر

  سیستان‌وبلوچستان، تقدیم به حقوق‌شهروندی سواران | فیلم

  ماجرای ازدواج حجت‌الاسلام قرائتی

  ضررهای ازدواج نکردن

  نعمت‌هایی که در ایران قدرشان را نمی‌دانیم: وقتی «شنا کردن» و «آرایشگاه‌رفتن» هم برای زنان مسلمان در غرب تبدیل به یک رویا می‌شود

  چرا زندگی مجردی از سال ۹۰ اوج گرفت؟ / آمار ازدواج‌ نکرده‌ها

  تفسیر زیبای شعرکودکانه از زبان یک روحانی | فیلم

  زندگی در گور؛ روایت انسان‌هایی که در منجلاب نگون‌بختی، فقر و اعتیاد گورخواب شده‌اند | تصاویر

  دورهمی زنانه یا پارتی‌ شبانه؟!

  جشن‌تولد کودکان شهدای مدافع‌حرم | تصاویر

  ساعتی ۱۰ میلیارد ریال مواد مخدر در ایران معامله می‌شود

  ثبت ۱۹ طلاق در هر ساعت در کشور!

  ۱۴ کلیدطلایی برای گشودن درِ خانه‌عشق

  دانش و سـلامت

  نوشیدنی سریع الاثر برای‌ سلامت‌ کبد

  چه زمانی درد دست چپ نشانه مشکل قلبی است؟

  ۷ داروی طبیعی برای مقابله با آلرژی بهاره

  زنان قد بلند بیشتر سکته می‌کنند

  ضرب و شتم نیروی اورژانس با بیل! / تصاویر

  استارت سرطان خون از کجا خورده شد؟

  چرا عصرها تمایل به شیرینی خوردن در ما بیشتر است؟

  ۱۰ روش ساده برای سد کردن راه هکر ها

  سیزده‌بدر ؛ جشن یهود بمناسبت کشتار ۵۰۰ هزار ایرانی

  ۱۰ نشانه دستگاه گوارش ناسالم

  دومین عامل نابینایی در جهان را بشناسید!

  تصاویری‌حیرت‌انگیز از رعدوبرق و ابرهای‌باران‌زا

  تصاویری جذاب از برخورد امواج دریا با کشتی‌ها‎

  چگونه ماهی‌قرمز بیمار را تشخیص دهیم؟

  تصاویر ماهواره‌ای رنگارنگ از سطح‌زمین‎

  فاضلاب‌خانگی به دریای‌خزر می‌ریزد | تصاویر

  کفش جا باز می‌کند «باوری غلط» است

  درمان سریع سردرد در عرض ۳۰ ثانیه بدون دارو / دستورالعمل

  بیماری‌های موبایلی را بشناسید

  سریالی تبلیغاتی برای دولت / پرستارانی با ماشین‌های چندصدمیلیونی

  ورزش پهلـوانی

  حمله هواداران صبا به اتوبوس تراکتورسازی

  «هر جای‌دنیا این اتفاق می‌افتاد …» شامل حال خود فردوسی‌پور هم می‌شود؟ / کارنامه مدیران شبکه‌سه نژادپرستی کم داشت که به لطف «نود» آن هم اضافه شد

  شاگردان برانکو هم‌چنان برترین تیم ایرانی در آسیا / استقلال به یک‌قدمی پرسپولیس رسید

  پلیس به احسان حدادی اخطار داد

  مقصر گل ایران به چین متهم به روابط نامشروع شد

  کی روش : پرسپولیس نماینده قشر کارگر و استقلال نماینده قشر متوسط است / دیدار استقلال – پرسپولیس مانند دربی مادرید است

  ویسی: کنار رفتن من از سپاهان به خاطر بیماری توهین به شعور مردم است / من اخراج شدم

  کارهای خیر پیشکسوتان پرسپولیس ادامه دارد | تصاویر

  درخواست باشگاه‌پرسپولیس از مردم برای کمک مالی در شب عید / آقای‌طاهری! به‌جای این کارها پول بیت‌المال را به اوکراینی‌ها نمی‌دادید

  خانواده مرحوم گلبارنژاد پاداش رئیس‌جمهور را بازگرداندند

  رمضانی: خدا رحم کرد که یکی از خونین‌ترین شب‌های فوتبال ایران رقم نخورد / با چاقو از پشت به عباس‌زاده حمله کردند / برای خودم متأسفم که در این فوتبال کار می‌کنم

  خیابانی با اقتدار فردوسی پور را شکست داد

  تمسخر بازیکن ذوب‌آهن از سوی روزنامه سعودی / تصویر

  محیط اختصاصی و ویژه برای کنکور دایی؟ | تصویر

  جنجال در دقایق پایانی دربی | فیلم

  عکس/مدافع سپاهان دراردوی پرسپولیس!

  درخشش بر سکوی قهرمانی با حجاب‌اسلامی

  مایلی کهن و پروین در راهپیمایی علیه شاه / تصویر

  وعده پاداش‌نجومی به ورزشکاران ازحرف تا عمل

  باشگاه‌استقلال: به دلیل تحریم‌ها قادر به انجام نقل و انتقالات مالی نیستیم و محروم شدیم